Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” w ramach działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Cel Projektu

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 566 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcie 9 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 90 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.

Grupa docelowa

Z terenów powiatów Gostyńskiego, Grodziskiego, Kościańskiego, Leszczyńskiego, Międzychodzkiego, Nowotomyskiego, Rawickiego, Wolsztyńskiego oraz Miasta Leszno:

– dzieci i młodzież, przebywające w różnych formach pieczy zastępczej, ich rodziny biologiczne, rodziny zastępcze oraz ich otoczenie,

– usamodzielniający się i usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej,

– podmioty i osoby realizujące zadania w zakresie wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.

Zadania realizowane w projekcie

– diagnozy pogłębione, w oparciu, o które prowadzone będą działania wspomagające rozwój (np. fizjoterapia, psychoterapia, pomoc logopedy) kompensujące opóźnienia edukacyjne, społeczne,

– działania przygotowujące do usamodzielnienia m.in. warsztaty umiejętności, treningi samodzielności, grupy wsparcia itp.,

– działania wspierające w procesie usamodzielnienia, w tym: mieszkania ze wsparciem, wsparcie w pozyskaniu zatrudnienia, itp.,

– usługi dla osób pełniących funkcje rodziny zastępczej oraz dla rodzinnych domów dziecka; ponadto dla opiekunów osoby usamodzielnianej, rodzin biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz ich otoczenia,

– wsparcie dla kadry instytucji regionalnego systemu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym przede wszystkim pracowników jednostek realizujących zadania.

Efekty projektu

 – wzmocnienie rozwoju  psychologiczno-społecznego dla 566 dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej i przygotowania ich do jak najlepszego, samodzielnego życia,

– poprawa funkcjonowania 48 rodzin zastępczych,

– objęcie wsparciem 90 osób zaangażowanych do realizacji zadań systemu pieczy zastępczej,

– rozwinięcie i poszerzenie współpracy różnych podmiotów i instytucji działających na rzecz pieczy zastępczej.

Wartość projektu (całkowity koszt projektu)

14 996 567,91 zł

Kwota dofinansowania UE

10 497 597,53 zł

Partner wiodący:

Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Partnerzy:

– Powiat Gostyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

– Powiat Grodziski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp.

– Powiat Kościański/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie

– Powiat Leszczyński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie

– Powiat Międzychodzki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie

– Powiat Nowotomyski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu

– Powiat Rawicki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

– Powiat Wolsztyński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie

– Miasto Leszno/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie

KONTAKT w sprawie projektu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie

telefon 661 390 991

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

„Pomarańczowy kwiecień” jako Miesiąc Świadomości Amputacji

„Pomarańczowy Kwiecień” w partnerstwie z PFRON

W tym roku zainicjowana została w całej Polsce akcja pod nazwą „Pomarańczowy kwiecień”. Przedsięwzięcie ma na celu promocję kwietnia jako Miesiąca Świadomości Amputacji. Inicjatywa ma na celu edukować oraz oswajać z tematem wyzwań, z jakimi mierzą się osoby po utracie kończyn, jak również integrować i aktywizować.

Wszystkie wydarzenia w ramach „Pomarańczowego kwietnia” organizowane przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz Bibliotekę Pedagogiczną w Poznaniu Filię w Gnieźnie odbędą się w partnerstwie z Oddziałem Wielkopolskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Symbolem Miesiąca Świadomości Amputacji jest pomarańczowa wstążka, która ma przypominać o solidarności z osobami, które doświadczyły amputacji. Co roku w Polsce wykonywanych jest około 30 tysięcy amputacji kończyn, najczęściej w wyniku chorób. Powodem może być zarówno stopa cukrzycowa, niedokrwienie, miażdżyca naczyń, jak i nowotwory. Amputacje mogą być także wynikiem wypadków w pracy, czy też komunikacyjnych. Walka o adaptację do nowego życia po utracie kończyny to wyzwanie wymagające wsparcia rehabilitacyjnego, ale także społecznego i emocjonalnego.

W tym roku, w ramach akcji „Pomarańczowy kwiecień” zaplanowane zostały między innymi następujące działania:

 • 4 kwietnia 2024 roku: Szkolenie dla pracowników sektora kultury (Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy);
 • 11 kwietnia 2024 roku: „We wspólnym dialogu” – dyskusja z gośćmi, dla których temat szeroko pojętej dostępności, rehabilitacji i pomocy osobom z niepełnosprawnościami nie jest obcy (Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Gnieźnie);
 • Szkolenia z obsługi osób z niepełnosprawnościami (Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy);
 • Szkolenia z obsługi osób z niepełnosprawnościami (Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Gnieźnie);
 • Seminarium zatytułowane: „Włączająca edukacja: Rola zabawek z niepełnosprawnościami w rozwijaniu umiejętności społecznych i akceptacji u dzieci” (Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Gnieźnie).

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach programu „Aktywny Samorząd”, umożliwia uzyskanie dofinansowania do zakupu i naprawy protezy na przynajmniej trzecim poziomie jakości. Więcej informacji w tym zakresie.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Realizacja Programu S-A-M Mieszkanie Dla Absolwenta

Informujemy, iż Powiat Wolsztyński za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, przystąpił do realizacji programu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta.

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta, jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności.

Dofinansowaniu podlegają koszty wynajęcia lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych spełniających indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, który spełnia warunki:

 1. posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 2. posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą;
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. złoży oświadczenie, że nie jest właścicielem mieszkania ani nie przysługuje mu spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 5. złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 60 miesięcy, ma charakter degresywny i wynosi:

 1. od 1 do 24 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 2. od 25 do 42 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 3. od 43 do 60 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu ponoszonych przez beneficjenta a jego maksymalna wysokość zależy od lokalizacji przedmiotu dofinansowania, w trzech poziomach zróżnicowania: miasto wojewódzkie, gminy sąsiadujące bezpośrednio z miastem wojewódzkim, pozostałe gminy w danym województwie oraz aktualnej wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał.

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej przez teletransmisję danych, samodzielnie lub za pośrednictwem realizatora Programu. Adresat Programu składa wniosek w „Systemie Obsługi Wsparcia” (SOW).

Szczegółowe informacje https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/szczegolowe-zasady-finansowania-programu/

https://sow.pfron.org.pl/

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

REALIZACJA PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W 2024 ROKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie informuje, że od dnia 1 marca 2024 roku zostaną uruchomione nabory wniosków w ramach Modułu I  i Modułu II programu „Aktywny samorząd”.

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE:

MODUŁ I  – od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia 2024 r.

MODUŁ II – od dnia 1 marca do dnia 31 marca 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024)

– od dnia 9 września do dnia 10 października 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025).

Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl).  Jednocześnie informujemy, że w celu pełnego wykorzystania możliwości systemu SOW niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego. Informacje o możliwości założenia Profilu zaufanego, włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW, a także

DOKUMENTY PROGRAMOWE

Z treścią programu, można zapoznać się pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Programy_PFRON/Aktywny_samorzad/2024_rok/2024-01-25_Kierunki/Zalacznik_do_uchwaly_nr_19_Rady_Nadzorczej_PFRON.pdf?utm_campaign=pfron&utm_source=df&utm_medium=download

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” dostępne są pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2024-roku/

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Konsultacje Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Wolsztyńskiego na lata 2024 – 2030

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2024-2030″.

Osoby zainteresowane prosimy o opinie i wnioski dotyczące projektu programu drogą telefoniczną pod 661 390 991 lub mailową pcpr@powiatwolsztyn.pl  do dnia 22.01.2024r.

Poniżej przedstawiamy projekt programu

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Rusza projekt „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie informuję, iż od 01.01.2024 r. pracownicy rozpoczynają realizację projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim”.

Projekt jest finansowany ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” w ramach działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Cel Projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 566 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcie 9 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 90 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.

Grupa docelowa:

 • dzieci i młodzież, przebywające w różnych formach pieczy zastępczej, ich rodziny biologiczne, rodziny zastępcze oraz ich otoczenie,
 • usamodzielniający się i usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej,
 • podmioty i osoby realizujące zadania w zakresie wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.

Zadania realizowane w projekcie:

 • diagnozy pogłębione, w oparciu, o które prowadzone będą działania wspomagające rozwój (np. fizjoterapia, psychoterapia, pomoc logopedy) kompensujące opóźnienia edukacyjne, społeczne,
 • działania przygotowujące do usamodzielnienia m.in. warsztaty umiejętności, treningi samodzielności, grupy wsparcia itp.,
 • działania wspierające w procesie usamodzielnienia, w tym: mieszkania ze wsparciem, wsparcie w pozyskaniu zatrudnienia, itp.,
 • usługi dla osób pełniących funkcje rodziny zastępczej oraz dla rodzinnych domów dziecka; ponadto dla opiekunów osoby usamodzielnianej, rodzin biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz ich otoczenia,
 • wsparcie dla kadry instytucji regionalnego systemu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym przede wszystkim pracowników jednostek realizujących zadania.

Efekty projektu:

 • wzmocnienie rozwoju  psychologiczno-społecznego dla 566 dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej i przygotowania ich do jak najlepszego, samodzielnego życia,
 • poprawa funkcjonowania 48 rodzin zastępczych,
 • objęcie wsparciem 90 osób zaangażowanych do realizacji zadań systemu pieczy zastępczej,
 • rozwinięcie i poszerzenie współpracy różnych podmiotów i instytucji działających na rzecz pieczy zastępczej,

Wartość projektu (całkowity koszt projektu):

14 996 567,91 zł

Kwota dofinansowania UE:

10 497 597,53 zł

Partner wiodący:

Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Partnerzy:

 • Powiat Gostyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
 • Powiat Grodziski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp.
 • Powiat Kościański/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie
 • Powiat Leszczyński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie
 • Powiat Międzychodzki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie
 • Powiat Nowotomyski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu
 • Powiat Rawicki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu
 • Powiat Wolsztyński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie
 • Miasto Leszno/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie

KONTAKT w sprawie projektu:

Anna Białek – 661 390 991

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Podziel się tym co masz – podaruj dom”.

Miło nam poinformować, że podsumowaliśmy konkurs plastyczny pt. „Podziel się tym co masz – podaruj dom”, który ogłosiliśmy w miesiącu październiku. W tym roku do konkursu wpłynęły 92 prace spełniające wymagania regulaminu.

W dniu 01 grudnia 2023 roku spotkało się jury w składzie:

Anna Białek – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie

Violetta Perz – nauczyciel

Kinga Dechnik – pracownik Starostwa Powiatowego w Wolsztynie

Magdalena Kotlarska – pracownik administracji w Powiatowym Centrum  Pomocy Rodzinie

Jury dokonujące oceny prac miało trudne zadanie, gdyż prace były wyjątkowe, ciekawe, piękne i oryginalne.

Pragniemy podziękować Szkołą Podstawowym w: Obrze, Chobienicach, Buczu, Siedlcu, Kębłowie, Tuchorzy, Szkole Podstawowej nr 5 w Wolsztynie, Szkole Podstawowej nr 3 w Wolsztynie, Szkole Podstawowej nr 1 w Wolsztynie, Niepublicznej Szkole Podstawowej BLOOM w Wolsztynie.

Poniżej przedstawiamy prace nagrodzone i wyróżnione:

Kategoria I – uczniowie klas I-III

I miejsce kategoria I – Jakub Majorczyk kl. I, Szkoła Podstawowa w Buczu

Wyróżniono prace następujących autorów:

Nina Nowak – kl. I, Szkoła Podstawowa w Buczu

Miłosz Stachowiak – kl. III, Szkoła Podstawowa w Kębłowie

Agata Niemyt – kl. III, Szkoła Podstawowa nr. 3 w Wolsztynie

Kategoria II – uczniowie klas IV-VI

I miejsce kategoria II – Olga Janek kl. IV, Szkoła Podstawowa nr. 3 w Wolsztynie

Wyróżniono prace następujących autorów:

Zuzanna Kowalska – kl. VI, Szkoła Podstawowa nr. 3 w Wolsztynie

Martyna Lewandowska – kl. IV, Szkoła Podstawowa w Chobienicach

Kategoria III – uczniowie klas VII – VIII

I miejsce kategoria III – Paulina Popiół kl. VIII, Szkoła Podstawowa w Chobienicach

Wyróżniono następującą pracę:

Julia Janczewska – kl. VIII, Szkoła Podstawowa w Chobienicach

Bardzo serdecznie dziękujemy za liczny udział w konkursie. Składamy serdeczne podziękowania osobom zaangażowanym w przygotowanie tak pięknych prac a szczególne gratulacje składamy wygranym. 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz