Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie informuje, że Powiat Wolsztyński przystąpił do realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.
Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.
Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:
1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
6. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
7. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” dostępne są pod adresem: www.pfron.org.pl – zakładka „O Funduszu – Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie”:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-wspiera-ciebie-rusza-nabor-wnioskow-w-nowym-programie-pomocowym/

Wnioski o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III mogą być składane do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 4 września 2020 roku. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.
Wnioski można składać w wersji elektronicznej poprzez platformę SOW dostępną na stronie https://sow.pfron.org.pl/ lub w wersji papierowej w siedzibie PCPR przy ul. Marcinkowskiego 6.
Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie PCPR, na stronie internetowej www.pcpr.powiatwolsztyn.pl w zakładce DRUKI DO POBRANIA oraz na platformie SOW.

Rekomendujemy składanie wniosków poprzez platformę SOW – w obecnej sytuacji to najbezpieczniejsze rozwiązanie zarówno dla wnioskodawców, jak i dla realizatorów – złożenie i procedowanie wniosku w systemie nie powoduje konieczności wychodzenia z domu, jest zgodne z wprowadzonymi obostrzeniami wykluczającymi spotykanie się w większej grupie osób.

wniosek „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Ogranicz do minimum wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem i jego dynamicznym wzrostem   od 16 marca 2020 r. do odwołania  znacznie ograniczona zostaje możliwość osobistego załatwienia spraw w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie.

Kontakt z pracownikami w pierwszej kolejności telefoniczny (68) 384 35 02 i mailowy:

Dyrektor: 661 390 991,  pcpr@powiatwolsztyn.pl , (68) 384 35 02 w.16

Dział obsługi osób niepełnosprawnych: 669 096 701  lub (68) 384 35 02 w.12

Zespół pieczy zastępczej (68) 384 35 02 w.13

Pisma/wnioski proszę dostarczać pocztą tradycyjną, na e-maila: pcpr@powiatwolsztyn.pl lub pozostawić w specjalnej skrzynce wystawionej przed drzwiami PCPR.
Wizyta w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie  tylko w uzasadnionych przypadkach z zachowaniem środków ostrożności tj. maseczka, rękawiczki jednorazowe oraz zachowanie 2 m odstępu – przez cały okres wizyty należy pozostawać w maseczce i rękawiczkach. W trosce o bezpieczeństwo Państwa i pracowników PCPR proszę w pierwszej kolejności ustalić poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy, czy wizyta jest konieczna, a jeśli tak, jakie dokumenty powinni Państwo mieć ze sobą.

Przypominamy, że osoby niepełnosprawne mają możliwość załatwienia wszystkich spraw związanych
z dofinansowaniem ze środków PFRON przez Internet za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia (SOW). Wnioski o dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych można składać elektronicznie. Składając wniosek w SOW osoba niepełnosprawna oszczędza czas i może to zrobić bez wychodzenia z domu, bez zbędnych kolejek i bez straty czasu. Należy tylko pamiętać, by założyć Profil Zaufany na platformie ePUAP.

 

Godziny otwarcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie do odwołania:

Poniedziałek – piątek godz. 7.30-15.30

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowy

ogłoszenie księgowa

kwestionariusz osobowy

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

PILOTAŻOWY PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD W 2020 ROKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku.

Zgodnie z powyższym dokumentem w 2020 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w tym:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.
 1. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie
  informacyjnym:
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
  (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
  (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

 1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem
  o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.
 1. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

Moduł I:  od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Moduł II:

 • od dnia 01 marca do dnia 31 marca 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020)
 • od dnia 01 września do dnia 10 października 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021).

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. Marcinkowskiego 6 jak i pod nr. tel. 68 384 35 02 wew.12

 

Ponadto przypominamy iż w bieżącym roku ułatwiamy osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc w ramach programu, gdyż od dnia 1 marca 2020 r. wniosek

o dofinansowanie można złożyć przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) – bez konieczności wychodzenia z domu.

Wszystkie osoby niepełnosprawne zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenia wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej,
z użyciem systemu SOW.

https://sow.pfron.org.pl/

https://obywatel.gov.pl/załoz-profil-zaufany/

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Prośba o 1% podatku na Dom Dziecka „DROGA” w Wolsztynie

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym – rekrutacja

Stypendia SPES – informacje 2020


 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Parking dla klientów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie informuje, iż na terenie naszej siedziby (podwórze) zostały uruchomione dwa miejsca parkingowe wyłącznie dla naszych klientów, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych.
Zalecamy wjazd ul. Kolejową i Ogrodową.


Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Informacja

Uprzejmie informujemy, że od dnia od 1 stycznia 2020 roku PFRON umożliwi wszystkim wnioskodawcom składanie wniosków on-line w Systemie SOW na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Zachęcamy do składania wniosków za pomocą systemu SOW. Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Wnioski na dofinansowanie ze środków PFRON będzie można  nadal złożyć w wersji  papierowej (druki z zakładce: DRUKI DO POBRANIA).

 

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Spotkanie Wigilijne

W dniu 21.12.2019 r. odbyło się Spotkanie Wigilijne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Domu Dziecka DROGA w Wolsztynie. W przygotowania zaangażowani byli wszyscy wychowankowie placówki wraz z wychowawcami. Pięknie przystrojona sala, świątecznie nakryty stół i blask świec dodawały uroku oczekiwaniu  na gości. Wszystkie dzieci z radością powitały Pana Starostę Wolsztyńskiego, Pana Burmistrza Wolsztyna, rodziny zaprzyjaźnione oraz przybyłych wolontariuszy i innych gości. Uroczyste spotkanie rozpoczęło się prezentacją przygotowaną przez wychowanków podsumowującą 2019 rok, która zakończyła się podziękowaniami dla wszystkich osób wspierających placówkę rzeczowo ale przede wszystkim duchowo i wychowawczo. Gościem specjalnym był gwiazdor, który wraz z Aniołem przyniósł dzieciom prezenty. Całemu spotkaniu towarzyszył akompaniament gitary i wspólne śpiewanie kolęd pod opieką Pani Joanny Orwat-Mikołajczak. Na samym końcu był czas na rozmowy przy stole i radość z możliwości bycia razem.

Wszyscy Wychowankowie oraz Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, Dom Dziecka DROGA pragną jeszcze raz podziękować wszystkim Aniołom obecnym z nimi w 2019 roku. Życzymy, żeby magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniosła Wam spokój i radość. Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Życzenia

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj