DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELKIEJ WSI

DPS Wielka Wieś

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie i Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie w Wielkiej Wsi prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej. To placówka pobytu stałego przeznaczona dla 60 kobiet. Posiada 14 miejsc dla dzieci i młodzieży oraz 46 miejsc dla osób dorosłych.

Dane kontaktowe:

Wielka Wieś 47

64 – 225 Kopanica

tel. 68 384 -05-70

tel./fax 68 384-09-89

http://www.dpswielkawies.pl/

Procedura umieszczania oraz wymagane dokumenty

 1. Procedura umieszczania:
 • Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.
 • Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie:

– pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej;

– rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

 • Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.
 • Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej.
 • W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu jej na listę osób oczekujących oraz                       o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.
 • Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca.
 • Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

– mieszaniec domu, a w przypadku osób nieletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka;

– małżonek, zstępni przed wstępnymi;

– gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej,

przy czym rodzina i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeśli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Powyższe informacje są zgodne z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia  2003 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

 1. Wymagane dokumenty:
 • wniosek o umieszczenie w domu pomocy społecznej;
 • pisemna zgoda osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego                       na umieszczenie w domu pomocy społecznej;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za pobyt w DPS;
 • oświadczenie o stanie majątkowym.
 • kopia decyzji o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego lub kopia decyzji organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, uwzględniające typ domu pomocy społecznej;
 • opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej;
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • postanowienie Sądu zezwalające opiekunowi prawnemu na umieszczenie osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej;
 • zaświadczenie o opiece prawnej w przypadku osób ubezwłasnowolnionych;
 • kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Dodatkowych informacji dotyczących procedury umieszczania w domach pomocy społecznej udziela pracownik PCPR w Wolsztynie,
tel.: 68 384 35 02 w. 13.

Koszty utrzymania

            Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2023 Starosty Wolsztyńskiego z dnia 16.01.2023 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie Powiatu Wolsztyńskiego w roku 2023:

 • miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi w 2023 roku wynosi 5 172,00 zł.

Komunikat opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 24 stycznia 2023 r., poz. 754.