REGULAMIN POBYTU W HOSTELU

  1. W pierwszej kolejności do hostelu są przyjmowane osoby z terenu Powiatu Wolsztyńskiego, a w wyjątkowych sytuacjach z terenu innych powiatów.
  2. Osoba, której ma być udzielona pomoc musi spełnić następujące warunki:
  • Wypełnić wniosek o przyjęcie do hostelu;
  • Na podstawie wniosku o przyjęcie pracownik socjalny zawiadamia niezwłocznie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, który rozpoczyna procedurę w sprawie umieszczenia w hostelu;
  • Niezbędne jest przeprowadzenie przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się             o przyjęcie do hostelu lub przez pracownika socjalnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w   Wolsztynie wywiadu środowiskowego;
  • Umieszczenie w hostelu wydawane jest na czas określony przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie jednak nie dłuższy niż 3 miesiące;
  • jeżeli umieszczenie zostało wydane na okres krótszy niż 3 miesiące,w uzasadnionych przypadkach osoba przebywająca w hostelu może złożyć wniosek do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie o przedłużenie pobytu;
  • Osoby Przebywające w hostelu są zobowiązane do przestrzegania Regulaminu hostelu;
  • W przypadku nieprzestrzegania przez osoby przebywające w hostelu zapisów Regulaminu lub w przypadku braku współpracy osoby przebywającej ze specjalistami  w próbie rozwiązania trudnej sytuacji życiowej osoby, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie może cofnąć zgodę na umieszczenie w hostelu;
  • Cofnięcie zgody na umieszczenie w hostelu skutkuje niezwłocznie opuszczeniem hostelu przez osoby przebywające.