REGULAMIN POBYTU W MIESZKANIU CHRONIONYM TRENINGOWYM

REGULAMIN WEWNĘTRZNY

POBYTU W MIESZKANIU CHRONIONYM TRENINGOWYM

MIESZCZĄCYM SIĘ PRZY UL. PONIATOWSKIEGO NR 7/9
W WOLSZTYNIE

§ 1 Podstawy prawne funkcjonowania mieszkania chronionego treningowego

 1. Mieszkanie chronione  funkcjonuje na podstawie:
 2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz.U. 2020 poz. 1876 ze zm.)
 3. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r.
  w sprawie mieszkań chronionych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 822)
 4. Uchwały nr XLV/280/2021 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 30.12.2021 r.
 5.  w sprawie utworzenia mieszkania chronionego treningowego
 6. Uchwały nr XLV/281/2021 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 30..12.2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym.

     § 2 Definicje

 1. Mieszkanie chronione treningowe zwane dalej mieszkaniem – należy przez to rozumieć lokal mieszkalny znajdujący się w budynku przy ul. Poniatowskiego 7/9 w Wolsztynie,
  w którym pobyt stanowi formę świadczenia niepieniężnego z pomocy społecznej.
 2. Użytkownik – osoba, której przyznano decyzję skierowania na pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym.
 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zwane dalej PCPR- należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie.
 4. Opiekun mieszkania –  pracownik wyznaczony przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, sprawujący opiekę nad użytkownikami mieszkania chronionego treningowego.

§ 3 Postanowienia ogólne

                        Regulamin określa w szczególności zasady pobytu w mieszkaniu.

 1. Wsparcie świadczone w mieszkaniu nie stanowi zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób lub rodzin.
 2. Mieszkanie przeznaczone jest w szczególności dla osób  pełnoletnich, które ze względu na trudną sytuację życiową potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu w związku z :
 3. opuszczeniem pieczy zastępczej – mających zamiar osiedlenia się na terenie powiatu wolsztyńskiego,
 4. doznaniem przemocy w rodzinie – nie mającym schronienia, zamieszkałym obecnie na terenie powiatu wolsztyńskiego.

  § 4 Organizacja wewnętrzna mieszkania

 1. Mieszkanie jest własnością powiatu wolsztyńskiego.
  1. Łączna  powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 84,31 m2 i  składa się z:
 2. trzech pokoi mieszkalnych;
 3. pomieszczeń wspólnych tj.:
  1. pokoju dziennego,
  1. kuchni,
  1. korytarza,
  1. łazienki,
  1. pomieszczenia gospodarczego.
 4. Mieszkanie wyposażone jest w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną oraz gazową.
 5. W mieszkaniu znajdują się niezbędne meble i podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego oraz rzeczy codziennego użytku (m.in. pościele, ręczniki, naczynia).
 6. Mieszkanie prowadzone i zarządzane jest przez PCPR.
 7. Nadzór nad funkcjonowaniem mieszkania i realizacją pomocy związanej z pobytem w mieszkaniu, sprawuje dyrektor PCPR.
 8. Za bieżące funkcjonowanie mieszkania i realizację pomocy związanej z pobytem
  w mieszkaniu odpowiedzialny jest wyznaczony przez Dyrektora pracownik PCPR.
 9. Mieszkanie przeznaczone jest dla maksymalnie 5 użytkowników.

§ 5 Cel funkcjonowania mieszkania

 1. Celem funkcjonowania mieszkania jest zapewnienie usług bytowych w postaci miejsca całodobowego pobytu i pracy socjalnej.
 2. Cel, o którym mowa w ust. 1 zostanie zapewniony poprzez usługi polecające na nauce, rozwijaniu lub utrwalaniu umiejętności w zakresie:
 3. samodzielności
 4. samoobsługi,
 5. zaspokajania codziennych potrzeb życiowych,
 6. efektywnego zarządzania czasem,
 7. prowadzenia gospodarstwa domowego,
 8. załatwiania spraw urzędowych,
 9. utrzymywania więzi rodzinnych,
 10. pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną,
 11. poszukiwania pracy.
 12. Wsparcie świadczone w mieszkaniu obejmuje w szczególności:
 13. prace socjalną – usługa skierowana na wzmacnianie lub odzyskiwanie zdolności do prowadzenia samodzielnego życia i funkcjonowania osoby w społeczeństwie;
 14. poradnictwo specjalistyczne w szczególności psychologiczne i prawne. Poradnictwo powinno być nakierowane na umożliwienie samodzielnego rozwiązania problemu lub wskazanie konkretnego rozwiązania i wytycznych do jego zrealizowania.


§ 6 Zasady pobytu w mieszkaniu

 1. O pomoc w formie pobytu w mieszkaniu ubiegać się mogą osoby usamodzielniane opuszczające rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą, które spełniają poniższe warunki:

a)   kontynuują naukę,

b)  nie pozostają w związku małżeńskim,

c)   nie są uzależnione i nie zażywają narkotyków, środków odurzających, psychoaktywnych,

d)  nie są uzależnione od alkoholu,

e)   przebywały w pieczy zastępczej na terenie powiatu wolsztyńskiego  bądź przebywały w pieczy instytucjonalnej, a pochodzą z terenu powiatu wolsztyńskiego,

f)   nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za popełnione przestępstwo z winy umyślnej,

1)  znajdują się w trudnej sytuacji materialnej uniemożliwiającej wynajęcie mieszkania,

 1. ukończyły 18 rok życia,
 2. są objęte procedurą Niebieskiej Karty,
 3. nie mają możliwości powrotu do środowiska naturalnego,
 4. nie posiadają czasowo innych możliwości zamieszkania i znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.   
 5. Decyzję administracyjną o przyznaniu wsparcia w formie pobytu w mieszkaniu wydaje Starosta Wolsztyński  lub osoba upoważniona przez niego na podstawie wniosku osoby ubiegającej się o pomoc, wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  
 6. Decyzja wydawana jest po dokonaniu uzgodnień, o których mowa w art. 53 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej.
 7. Prawo do pobytu w mieszkaniu przysługuje wyłącznie osobie wskazanej w decyzji administracyjnej.
 8. Pobyt w mieszkaniu przyznaje się na okres do 3 miesięcy.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach czas pobytu może zostać decyzją administracyjną przedłużony, po wprowadzeniu zmian w uzgodnieniach, w  których mowa w ust. 4.
 9. Po upływie terminu na jaki został przyznany pobyt w mieszkaniu użytkownik ma obowiązek opuścić mieszkanie.
 10. Spis wyposażenia mieszkania zawarty w protokole zdawczo- odbiorczym sporządzonym w momencie udostępnienia mieszkania oraz w chwili opuszczenia mieszkania przez użytkownika.
 11. Za naprawę zniszczonego przez użytkownika sprzętu lub uzupełnienie brakującego wyposażenia mieszkania odpowiada materialnie użytkownik.
 12. Użytkownik odpowiada materialnie za powstałe w mieszkaniu szkody, nie odpowiada natomiast z tytułu zmniejszenia wartości wyposażenia, będącego wynikiem prawidłowego użytkowania.

§ 7 Prawa i obowiązki użytkowników mieszkania

 1. Użytkownicy mieszkania mają prawo w szczególności do:
 2. Bezpiecznych i właściwych warunków do odpoczynku, nauki, pracy własnej, przygotowywania posiłków,
 3. Korzystania ze wszystkich urządzeń i wyposażenia znajdującego się w mieszkaniu,
 4. Pomocy i odpowiedniego wsparcia ze strony opiekuna mieszkania,
 5. Korzystania z porad i konsultacji specjalistów zatrudnionych w PCPR.
 6. Do obowiązków użytkowników mieszkania należy w szczególności:
 7. Korzystanie z wyposażenia znajdującego się w mieszkaniu zgodnie z jego przeznaczeniem,
 8. Zapobieganie zniszczeniom mieszkania i znajdującego się w nim wyposażenia,
 9. Utrzymywanie pomieszczeń w należytym porządku i czystości oraz właściwym stanie sanitarnym,
 10. Dbałość o części budynku przeznaczonego do wspólnego użytkowania tj. korytarz, klatka schodowa oraz otoczenie budynku,
 11. Dbałość o bezpieczeństwo własne oraz innych współmieszkańców,
 12. Utrzymywanie w należytym porządku i czystości klatki schodowej,
 13. Zachowanie trzeźwości i nie używanie środków odurzających, psychoaktywnych,
 14. Terminowe ponoszenie odpłatności z tytułu pobytu w mieszkaniu oraz oszczędne korzystanie z mediów,
 15. Poszanowanie prawa do odpoczynku i prywatności każdego mieszkańca budynku oraz przestrzeganie norm i zasad współżycia społecznego,
 16.  Przestrzeganie obowiązującej wszystkich lokatorów ciszy nocnej w godzinach od 22:00-6:00,
 17. Nie udostępnienia osobom nieuprawnionym mieszkania i kluczy od mieszkania.
 18.  Zgłaszanie na piśmie swojej nieobecności przekraczającej 24 godziny, co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem opiekunowi mieszkania, informowanie o ewentualnych trudnościach, problemach, nieporozumieniach powstałych w trakcie pobytu w mieszkaniu,
 19. Współpraca ze specjalistami PCPR oraz aktywne korzystanie z oferowanych form wsparcia,
 20.  Umożliwienie wejścia pracownikom PCPR do mieszkania o każdej porze, w tym nocnej,
 21.  Respektowanie zaleceń i ustaleń Dyrektora PCPR, opiekuna mieszkania wykraczających poza treści ujęte w zawartych uzgodnieniach i w regulaminie,
 22.  Utworzenie wspólnie z opiekunem mieszkania chronionego treningowego planu pracy
  i aktywne działania mającego na celu realizację planu tak aby uregulować swoją sytuację życiową.
 23. W mieszkaniu oraz w jego obrębie zabrania się w szczególności:
 24. Zakłócania spokoju,
 25. Palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych,
 26. Spożywania alkoholu,
 27. Posiadania i spożywania środków odurzających, psychoaktywnych,
 28. Wynoszenia na zewnątrz przedmiotów stanowiących wyposażenie mieszkania,
 29. Posiadania zwierząt,
 30. Przyjmowania gości w godzinach od 21:00 do 8:00,
 31. Przyjmowania nieletnich gości (nie dotyczy członków rodziny),
 32. Przyjmowania dużej liczby gości, u jednego użytkownika może przebywać 1 gość,
 33. Przyjmowania gości będących pod wpływem alkoholu lub/i środków psychoaktywnych lub/i środków odurzających,
 34. Utrata kluczy do mieszkania zobowiązuje użytkownika do pokrycia kosztów związanych
  w wymianą zamków w mieszkaniu oraz dorobieniem kluczy dla pozostałych użytkowników
  i PCPR ( 6 kompletów).
 35. W przypadku podejrzenia, że użytkownik mieszkania jest pod wpływem alkoholu lub/i środków odurzających lub/i środków psychoaktywnych wyraża on zgodę na dobrowolne wykonanie badania alkomatem lub wykonania testu na obecność środków odurzających/psychoaktywnych przez przedstawicieli PCPR, odpowiednich służb
  i natychmiastowe opuszczenie mieszkania.

§ 8 Utrata prawa do użytkowania mieszkania

 1. Użytkownik traci prawo do pobytu w mieszkaniu w sytuacji:
 2. Rezygnacji z zajmowania mieszkania,
 3. Upływu okresu pobytu jaki został określony w decyzji administracyjnej,
 4. Uchylenia decyzji administracyjnej przyznającej pobyt.
  1. Okres, na który zostało przyznane miejsce w mieszkaniu może być skrócony
   w szczególności w sytuacji: uzyskania innego mieszkania, odmowy przyjęcia przyznanego mieszkania, wystąpienia w związek małżeński, opuszczenia mieszkania na czas dłużej mieszkania, wstąpienie w związek małżeński, opuszczenia mieszkania na dłużej niż 3 dni bez wcześniejszego poinformowania PCPR, nieterminowego uiszczania należytych opłat.
  1. Użytkownik może zostać pozbawiony prawa pobytu w mieszkaniu ze sutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia: nie przestrzegania zasad obowiązujących w mieszkaniu, w tym: wnoszenia, przechowywania, sprzedaży, używania środków odurzających, psychotropowych i alkoholu, zakłócenia spokoju, ciszy nocnej, naruszania miru domowego, niszczenia/dewastacji mieszkania i wyposażenia, udostępnienia mieszkania osobom nieuprawnionym, nieuiszczania w terminie należnych opłat oraz łamania postanowień niniejszego Regulaminu.
  1. Użytkownik w przypadku utraty prawa do użytkowania mieszkania, zobowiązany jest:
 5. Dobrowolnie opuścić mieszkanie i zabrać wszystkie swoje rzeczy,
 6. Rozliczyć się ze wszystkich rzeczy stanowiących mienie mieszkania,
 7. Zdać klucze pracownikowi PCPR, opiekunowi mieszkania,
 8. Uregulować należyte opłaty z tytułu użytkowania mieszkania,
 9. Do oddania lokalu zajmowanego w mieszkaniu w stanie gorszym, niż stan w jakim go przyjął oraz naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych przez użytkownika mieszkania.

5.  Opuszczenie mieszkania powinno nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu terminu obowiązywania decyzji do godziny 15.00. i będzie odbywało się pod nadzorem pracownika PCPR, opiekuna mieszkania, któremu należy zda klucze do mieszkania.

6. PCPR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy prywatne użytkowników jak również rzeczy pozostawione przez użytkowników opuszczających mieszkanie.

 § 9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie
  w szczególności przepisy ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Kodeksu cywilnego.
  1. Użytkownicy zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z obowiązującym Regulaminem.
 2. Wszelkie zmiany do niniejszego Regulaminu wprowadza się aneksem
  z powiadomieniem wszystkich użytkowników.
  • Wszystkie załączniki stanowią integralną cześć niniejszego regulaminu.

Możliwość skorzystania z mieszkania chronionego – treningowego
istnieje w ramach trwałości projektu „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach  Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.