POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

OGÓLNE ZASADY DOFINANSOWANIA

 1. Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta przed zakupem sprzętu lub wykonaniem prac między Starostą Wolsztyńskim a Wnioskodawcą.

 2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych przysługuje osobom niepełnosprawnym, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu bądź budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

 3. Wysokość dofinansowania wynosi do 95% średnich kosztów zakupu, nie więcej jednak niż do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 4. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

 5. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych nie przysługuje osobie niepełnosprawnej, która ma zaległości wobec PFRON lub była w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tej osoby.

 6. Dofinansowaniem może być objęta likwidacja barier architektonicznych w budynkach już istniejących (bariery muszą zaistnieć, aby mogły być zlikwidowane). Dofinansowaniem nie mogą być objęte budynki nowo wybudowane lub będące w trakcie prac wykończeniowych. Za budynek nowo wybudowany uważa się budynek do 5 lat od odbioru budynku, czyli akceptacji przez właściwy urząd zakończenia budowy i przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego. Jeżeli niepełnosprawność powstała po odbiorze budynku i nie można było jej przewidzieć to na indywidualny wniosek może zostać wprowadzony wyjątek od ww. zasady.

 7. Jeżeli Wnioskodawca zmarł przed rozpatrzeniem wniosku, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrzeniu. Jeżeli Wnioskodawca zmarł po podpisaniu umowy, a przed jego zakończeniem, dofinansowanie za usługi wykonane i urządzenia zakupione przed dniem zgonu Wnioskodawcy nie zostanie wypłacone.

PROCEDURY DOTYCZĄCE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

 1. Po pobraniu wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier architektonicznych, Wnioskodawca wypełnia druk oraz składa podpis w wyznaczonym miejscu.

 2. Wnioskodawca składa w siedzibie PCPR w Wolsztynie, ul. 5-go Stycznia 5, pokój nr 15, tel. 068 384 56 12 wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych dołączając:

 • Kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność wnioskodawcy, a także innych osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zamieszkujących z Wnioskodawcą (oryginał do wglądu), o ile dotyczy – wymagane.

 • Aktualne zaświadczenie lekarskie (czytelne w języku polskim), zawierające informacje, że osoba niepełnosprawna ma trudności w poruszaniu się (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do wniosku).

 • Kopie dokumentów potwierdzających prawo do zamieszkania w lokalu lub budynku,w którym ma nastąpić likwidacja barier (np. przydział mieszkania, umowa najmu, wypis z księgi wieczystej).

 • Zgodę właściciela lokalu lub budynku na wykonanie prac związanych z likwidacją barier (jeżeli Wnioskodawca nie jest właścicielem).

 • Pisemne upoważnienie dla osoby występującej w imieniu Wnioskodawcy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do wniosku).

 • W przypadku osób ubezwłasnowolnionych kopie postanowienia Sądu o ubezwłasnowolnieniu i ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).

 • W przypadku osób niezdolnych do samodzielnego złożenia podpisu kopie pełnomocnictwa notarialnego (oryginał do wglądu).

Składając wniosek należy również okazać oryginały powyższych dokumentów i dowód osobisty Wnioskodawcy. W przypadku jeżeli Wnioskodawca nie składa wniosku osobiście, należy przedstawić pisemne oświadczenie Wnioskodawcy (Załącznik nr 1 do wniosku), że upoważnia osobę składającą wniosek do występowania w jego imieniu.

 1.  Złożony wniosek zostanie rozpatrzony w terminie 30 dni przy uwzględnieniu procedury rozpatrywania wniosków przez PCPR, z zastrzeżeniem iż wniosek będzie rozpatrzony, po otrzymaniu środków finansowych z PFRON i uchwaleniu planu finansowego na rok bieżący przez Radę Powiatu Wolsztyńskiego.

 2.  W przypadku likwidacji barier architektonicznych istnieje konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej, PCPR telefonicznie informuje Wnioskodawcę o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

 3.  W trakcie przeprowadzania wizji lokalnej w miejscu zamieszkania Wnioskodawcy, sporządza się protokół zawierający zakres prac i zakupu sprzętów, który może zostać dofinansowany ze środków PFRON oraz wykaz dokumentów jakie winien dostarczyć Wnioskodawca i termin ich złożenia (np. szkic mieszkania, projekt i kosztorys, pozwolenie na budowę itp).

 4.  Dostarczony kosztorys wstępny zostaje zweryfikowany pod względem zakresu i cen.

 5.  Po weryfikacji kosztorysu i podjęciu decyzji o dofinansowaniu Wnioskodawca otrzymuje informacje o przyznanym dofinansowaniu i terminie podpisania umowy.

 6.  W wyznaczonym terminie Wnioskodawca jest zobowiązany stawić się z dowodem osobistym do siedziby PCPR w celu podpisania umowy. Wnioskodawca podpisuje umowę osobiście.

 7.  Po wykonaniu prac Wnioskodawca telefonicznie zgłasza zakończenie prac umawiając się na odbiór. Przeprowadzany jest odbiór robót i sporządza się protokół odbioru. UWAGA. Oryginał/y faktur/y po opisaniu zostają zwrócone Wnioskodawcy.

Wymagane dokumenty:

 1. Kopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność Wnioskodawcy, a także innych osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zamieszkujących z Wnioskodawcą (oryginał do wglądu), o ile dotyczy – wymagane.

 2. Aktualne zaświadczenie lekarskie (czytelne w języku polskim), zawierające informacje, że osoba niepełnosprawna niepełnosprawności ma trudności w poruszaniu się (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do wniosku).

 3. Kopia dokumentów potwierdzających prawo do zamieszkania w lokalu lub budynku, w którym ma nastąpić likwidacja barier (np. przydział mieszkania, umowa najmu, wypis z księgi wieczystej).

 4. Zgoda właściciela lokalu lub budynku na wykonanie prac związanych z likwidacją barier (jeżeli Wnioskodawca nie jest właścicielem).

 5. Pisemne upoważnienie dla osoby występującej w imieniu Wnioskodawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do wniosku).

 6. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych kopia postanowienia sądu o ubezwłasnowolnieniu i ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).

 7. W przypadku osób niezdolnych do samodzielnego złożenia podpisu kopia pełnomocnictwa notarialnego (oryginał do wglądu).

Dofinansowanie likwidacji barier technicznych

OGÓLNE ZASADY DOFINANSOWANIA

 1. Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta przed zakupem sprzętu lub wykonaniem prac między Starostą Wolsztyńskim a Wnioskodawcą.

 2. Dofinansowanie likwidacji barier technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na ten cel dofinansowanie ze środków PFRON.

 3. Wysokość dofinansowania wynosi do 95% średnich kosztów zakupu, nie więcej jednak niż do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 4. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

 5. Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych nie przysługuje osobie niepełnosprawnej, która ma zaległości wobec PFRON lub była w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tej osoby.

 6. Jeżeli Wnioskodawca zmarł przed rozpatrzeniem wniosku, nie podlega on dalszemu rozpatrzeniu. Jeżeli Wnioskodawca zmarł po podpisaniu umowy, a przed jej zakończeniem, dofinansowanie za zakupiony sprzęt lub wykonane usługi przed dniem zgonu Wnioskodawcy nie zostanie wypłacone.

PROCEDURY

DOTYCZĄCE LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH

I Postępowanie w przypadku likwidacji barier technicznych jeżeli wniosek dotyczy zakupu sprzętu bez montażu.

 1.  Po pobraniu wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych, Wnioskodawca wypełnia druk oraz składa podpis w wyznaczonym miejscu.

 2.  Wnioskodawca składa w siedzibie PCPR w Wolsztynie, ul. 5-go Stycznia 5, pokój nr 15, tel. 068 384 56 12
  wniosek o dofinansowanie likwidacji barier technicznych dołączając:

 • Kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność Wnioskodawcy, a także innych osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zamieszkujących z Wnioskodawcą (oryginał do wglądu), o ile dotyczy – wymagane.

 • Aktualne zaświadczenie lekarskie (czytelne w języku polskim), zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności oraz wynikających z niej dysfunkcji utrudniających samodzielne funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do wniosku).

 • Kopie dokumentów potwierdzających prawo do zamieszkania w lokalu lub budynku, w którym ma nastąpić likwidacja barier (np. przydział mieszkania, umowa najmu, wypis z księgi wieczystej).

 • Zgodę właściciela lokalu lub budynku na wykonanie prac związanych z likwidacją barier (jeżeli Wnioskodawca nie jest właścicielem).

 • Pisemne upoważnienie dla osoby występującej w imieniu Wnioskodawcy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do wniosku).

 • W przypadku osób ubezwłasnowolnionych kopie postanowienia sądu o ubezwłasnowolnieniu i ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).

 • W przypadku osób niezdolnych do samodzielnego złożenia podpisu kopie pełnomocnictwa notarialnego (oryginał do wglądu).

 • Ofertę cenową lub fakturę proforma dotyczącą przedmiotu dofinansowania.

Składając wniosek należy również okazać oryginały powyższych dokumentów i dowód osobisty Wnioskodawcy. W przypadku jeżeli Wnioskodawca nie składa wniosku osobiście, należy przedstawić pisemne oświadczenie Wnioskodawcy (Załącznik nr 1 do wniosku), że upoważnia osobę składającą wniosek do występowania w jego imieniu.

 1.  Złożony wniosek zostanie rozpatrzony w terminie 30 dni przy uwzględnieniu procedury rozpatrywania wniosków przez PCPR, z zastrzeżeniem iż wniosek będzie rozpatrzony, po otrzymaniu środków finansowych z PFRON i uchwaleniu planu finansowego na rok bieżący przez Radę Powiatu Wolsztyńskiego.

 2.  Po otrzymaniu informacji o dofinansowaniu, Wnioskodawca jest zobowiązany stawić się z dowodem osobistym w wyznaczonym terminie do siedziby PCPR w celu podpisania umowy.

 3.  Wnioskodawca podpisuje umowę osobiście, uprzednio przedstawiając pracownikowi PCPR dowód osobisty.

 4.  Po podpisaniu umowy, Wnioskodawca dokonuje zakupu sprzętu wpłacając udział własny i w wyznaczonym terminie jest zobowiązany dostarczyć oryginał faktury i dowód wpłaty do siedziby PCPR.

 5.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przekazuje przyznane środki po weryfikacji faktur w ciągu 14 dni od chwili otrzymania w/w dokumentów rozliczeniowych (oryginały faktur po opisaniu zostają zwrócone Wnioskodawcy) oraz przedstawionym oświadczeniu przez Wnioskodawcę z podanym nr konta, na które zostaną przekazane środki PFRON.

II Postępowanie w przypadku likwidacji barier technicznych jeżeli wniosek dotyczy urządzeń wraz z montażem.

1. W przypadku konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej, PCPR telefonicznie informuje Wnioskodawcę o terminie przeprowadzenia wizji.

2. W trakcie przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu zamieszkania Wnioskodawcy, sporządza się protokół zawierający zakres prac i zakup sprzętów, który może zostać dofinansowany ze środków PFRON, oraz ustala się wykaz dokumentów jakie winien dostarczyć Wnioskodawca i termin ich złożenia (np. szkic mieszkania, projekt i kosztorys itp.)

3. Dostarczony kosztorys wstępny w wyznaczonym terminie zostanie zweryfikowany pod względem zakresu.

4. W wyznaczonym terminie Wnioskodawca jest zobowiązany stawić się z dowodem osobistym do siedziby PCPR w celu podpisania umowy pomiędzy Starostą Wolsztyńskim a Wnioskodawcą.

5. Po wykonaniu robót Wnioskodawca informuje telefonicznie PCPR o zakończeniu prac, umawiając się na odbiór. Podczas odbioru sporządzany jest protokół odbioru.

Załączniki do wniosku:

 1. Kopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność Wnioskodawcy, a także innych osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zamieszkujących z Wnioskodawcą (oryginał do wglądu), o ile dotyczy – wymagane.

 2. Aktualne zaświadczenie lekarskie (czytelne w języku polskim), zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności oraz wynikających z niej dysfunkcji utrudniających samodzielne funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do wniosku).

 3. Kopia dokumentów potwierdzających prawo do zamieszkania w lokalu lub budynku, w którym ma nastąpić likwidacja barier (np. przydział mieszkania, umowa najmu, wypis z księgi wieczystej).

 4. Zgoda właściciela lokalu lub budynku na wykonanie prac związanych z likwidacją barier (jeżeli Wnioskodawca nie jest właścicielem).

 5. Pisemne upoważnienie dla osoby występującej w imieniu Wnioskodawcy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do wniosku).

 6. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych kopia postanowienia sądu o ubezwłasnowolnieniu i ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).

 7. W przypadku osób niezdolnych do samodzielnego złożenia podpisu kopia pełnomocnictwa notarialnego (oryginał do wglądu).

Oferta cenowa lub faktura proforma dotycząca przedmiotu dofinansowania.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się

OGÓLNE ZASADY DOFINANSOWANIA

 1. Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta przed zakupem sprzętu między Starostą Wolsztyńskim a Wnioskodawcą.

 2. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na ten cel dofinansowanie ze środków PFRON.

 3. Wysokość dofinansowania wynosi do 95% średnich kosztów zakupu, nie więcej jednak niż do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 4. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

 5. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się nie przysługuje osobie niepełnosprawnej, która ma zaległości wobec PFRON lub była w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tej osoby.

 6. Jeżeli Wnioskodawca zmarł przed rozpatrzeniem wniosku, nie podlega on dalszemu rozpatrzeniu. Jeżeli Wnioskodawca zmarł po podpisaniu umowy, a przed jej zakończeniem, dofinansowanie za zakupiony sprzęt lub wykonane usługi przed dniem zgonu Wnioskodawcy nie zostanie wypłacone.

PROCEDURY

DOTYCZĄCE LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ

1. Po pobraniu wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się, Wnioskodawca wypełnia druk oraz składa podpis w wyznaczonym miejscu.

2. Wnioskodawca składa w siedzibie PCPR w Wolsztynie, ul. 5-go Stycznia 5, pokój nr 15, tel. 068 384 56 12 wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się dołączając:

 • Kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność wnioskodawcy, a także innych osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zamieszkujących z wnioskodawcą (oryginał do wglądu), o ile dotyczy – wymagane.

 • Aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę (czytelne w języku polskim), zawierające opis rodzaju niepełnosprawności i szczegółowe uzasadnienie, że osoba niepełnosprawna ma trudności w porozumiewaniu się, przekazywaniu informacji w związku z istniejącą przyczyną niepełnosprawności (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do wniosku).

 • Zaświadczenie innego specjalisty (pedagoga, logopedy, psychologa) o wskazaniach do korzystania ze sprzętu w celu likwidacji barier w komunikowaniu się – w przypadku korzystania z jego porad.

 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie zawodowym w przypadku osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy.

 • Pisemne upoważnienie dla osoby występującej w imieniu Wnioskodawcy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do wniosku).

 • W przypadku osób ubezwłasnowolnionych kopie postanowienia sądu o ubezwłasnowolnieniu i ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).

 • W przypadku osób niezdolnych do samodzielnego złożenia podpisu kopie pełnomocnictwa notarialnego (oryginał do wglądu).

 • Ofertę cenową lub fakturę proforma dotyczącą przedmiotu dofinansowania.

Składając wniosek należy również okazać oryginały powyższych dokumentów i dowód osobisty Wnioskodawcy. W przypadku jeżeli Wnioskodawca nie składa wniosku osobiście, należy przedstawić pisemne oświadczenie Wnioskodawcy (Załącznik nr 1 do wniosku), że upoważnia osobę składającą wniosek do występowania w jego imieniu.

 1.  Złożony wniosek zostanie rozpatrzony w terminie 30 dni przy uwzględnieniu procedury rozpatrywania wniosków przez PCPR, z zastrzeżeniem iż wniosek będzie rozpatrzony, po otrzymaniu środków finansowych z PFRON i uchwaleniu planu finansowego na rok bieżący przez Radę Powiatu Wolsztyńskiego.

 2.  Po otrzymaniu informacji o dofinansowaniu, Wnioskodawca jest zobowiązany stawić się z dowodem osobistym w wyznaczonym terminie do siedziby PCPR w celu podpisania umowy.

 3.  Wnioskodawca podpisuje umowę osobiście, uprzednio przedstawiając pracownikowi PCPR dowód osobisty.

 4.  Po podpisaniu umowy, Wnioskodawca dokonuje zakupu sprzętu wpłacając udział własny i w wyznaczonym terminie jest zobowiązany dostarczyć oryginał faktury i dowód wpłaty do siedziby PCPR.

 5.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przekazuje przyznane środki po weryfikacji faktur w ciągu 14 dni od chwili otrzymania w/w dokumentów rozliczeniowych (oryginały faktur po opisaniu zostają zwrócone Wnioskodawcy) oraz przedstawionym oświadczeniu przez Wnioskodawcę z podanym nr konta, na które zostaną przekazane środki PFRON.

Załączniki do wniosku:

 1. Kopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność Wnioskodawcy, a także innych osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zamieszkujących z Wnioskodawcą (oryginał do wglądu), o ile dotyczy – wymagane.

 2. Aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę (czytelne w języku polskim), zawierające opis rodzaju niepełnosprawności i szczegółowe uzasadnienie, że osoba niepełnosprawna ma trudności w porozumiewaniu się, przekazywaniu informacji w związku z istniejącą przyczyną niepełnosprawności (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do wniosku).

 3. Zaświadczenie innego specjalisty (pedagoga, logopedy, psychologa) o wskazaniach do korzystania ze sprzętu w celu likwidacji barier w komunikowaniu się – w przypadku korzystania z jego porad.

 4. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie zawodowym w przypadku osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy.

 5. Pisemne upoważnienie dla osoby występującej w imieniu Wnioskodawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do wniosku).

 6. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych kopia postanowienia sądu o ubezwłasnowolnieniu i ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).

 7. W przypadku osób niezdolnych do samodzielnego złożenia podpisu kopia pełnomocnictwa notarialnego (oryginał do wglądu).

 8. Oferta cenowa lub faktura proforma dotycząca przedmiotu dofinansowania.Dofinansowanie  zakupu  sprzętu rehabilitacyjnego

OGÓLNE ZASADY DOFINANSOWANIA

1. Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta przed zakupem sprzętu między PCPR

a Wnioskodawcą.

2. Przeciętny miesięczny dochód netto obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc, w którym

składany jest wniosek, nie może przekroczyć kwoty:

  1. 50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,

  2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

 1.  Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 1.  Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego nie przysługuje osobie niepełnosprawnej, która ma zaległości wobec PFRON lub była w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tej osoby.

 1.  Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

PROCEDURA DOTYCZĄCA DOFINANSOWANIA ZAOPATRZENIA OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNCYH W SPRZ ĘT REHAPILITACYJNY

1. W celu ubiegania się o dofinansowanie należy:

uzyskać zaświadczenie od lekarza specjalisty, który określi potrzebę zakupu sprzętu rehabilitacyjnego stosownie do potrzeb wynikających z przyczyn niepełnosprawności (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do wniosku).

2. Ze sklepu (firmy) pobrać ofertę cenową, bądź fakturę proforma dotyczącą przedmiotu

dofinansowania.

3. Wypełniony wniosek wraz z kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczeniem lekarskim i ofertą cenową, bądź fakturą proforma złożyć w siedzibie PCPR w Wolsztynie, ul. 5-go Stycznia 5, pok. 15.

Składając wniosek należy okazać oryginały powyższych dokumentów i dowód osobisty Wnioskodawcy. W przypadku gdy Wnioskodawca nie składa wniosku osobiście, należy przedstawić pisemne oświadczenie Wnioskodawcy (Załącznik nr 1 do wniosku), które upoważnia osobę składającą wniosek do występowania w jego imieniu.

 1.  Wnioski rozpatrywane są w kolejności złożenia, do wyczerpania środków finansowych przyznanych na ten cel.

 2.  Po rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu dofinansowania Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację lub jest powiadomiony telefonicznie przez pracownika centrum o terminie podpisania umowy.

 3.  Wnioskodawca podpisuje umowę osobiście, przedstawiając uprzednio pracownikowi PCPR dowód osobisty.

 4.  Wnioskodawca zgodnie z umową zobowiązany jest w wyznaczonym terminie dostarczyć oryginał faktury VAT bądź rachunku za zakupiony sprzęt rehabilitacyjny, oraz dowód pokrycia udziału własnego w kosztach zadania.

 5.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przekazuje przyznane środki po weryfikacji w/w dokumentów rozliczeniowych w terminie 14 dni od chwili ich otrzymania.

Jeżeli wnioskodawca uiści zapłatę tylko za udział własny, przyznane dofinansowanie zostanie przekazane bezpośrednio sprzedawcy sprzętu na konto bankowe wskazane na fakturze lub rachunku. W przypadku gdy Wnioskodawca pokryje koszty zakupu sprzętu w całości, przyznana kwota zostanie przekazana na wskazane konto bankowe, bądź odbierze gotówkę w Banku PKO BP w W-nie, po otrzymaniu czeku wystawionego przez PCPR.

Przed podpisaniem umowy z PCPR nie należy dokonywać zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Załączniki do wniosku:

1. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu),

2. Aktualne zaświadczenie lekarza specjalisty, który określi potrzebę zakupu sprzętu rehabilitacyjnego stosownie do potrzeb wynikających z przyczyn niepełnosprawności (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do wniosku).

3. Oferta cenowa, bądź faktura proforma wnioskowanego sprzętu.

Co jest przedmiotem dofinansowania?
Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. W doborze sprzętu może pomóc Państwu lekarz.
Przykłady sprzętu rehabilitacyjnego:

 • łóżko rehabilitacyjne,

 • rower rehabilitacyjny – stacjonarny,

 • materac do ćwiczeń,

 • piłka lekarska,

 • drabinki gimnastyczne,

 • bieżnia rehabilitacyjna,

 • drążki gimnastyczne,

 • komputery z oprogramowaniem specjalnym, (oprogramowanie logopedyczne, aktywizujących chorych na autyzm).

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Procedura dotycząca zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczni środki pomocnicze ze środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

1. W celu ubiegania się o dofinansowanie należy:

 1.  uzyskać od lekarza zlecenie na zaopatrzenie w dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy,

 1.  zlecenie dostarczyć do Narodowego Funduszu Zdrowia, w celu określenia kwoty opłaconej przez NFZ,

 2.  potwierdzone zlecenie przez NFZ dostarczyć do sklepu/firmy, w którym będzie zakupiony przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy,

d) wypełniony wniosek wraz z załącznikami złożyć w siedzibie PCPR, ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn, pok. 15.

 1.  Wnioski rozpatrywane są w kolejności złożenia, do wyczerpania środków finansowych przyznanych na ten

cel.

 1.  Przyznane dofinansowanie przekazane jest wnioskodawcy zgodnie z zaznaczoną formą przekazania przyznanych środków finansowych określoną na drugiej stronie wniosku.

 1.  Składając wniosek należy okazać dowód osobisty wnioskodawcy, a w przypadku osób składających wniosek w imieniu wnioskodawcy pisemne upoważnienie wnioskodawcy do złożenia wniosku w jego imieniu.

Załączniki do wniosku:

 1.  Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu).

 2.  Faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

albo

Faktura proforma /oferta cenowa/ określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i terminem realizacji zlecenia od momentu przyjęcia do realizacji wraz z kopią zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Co jest przedmiotem dofinansowania?
Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na zlecenie lekarza (ortopedy, neurologa), które są częściowo dofinansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Przykłady przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych:

 • wózki inwalidzkie,

 • protezy kończyn dolnych i górnych,

 • pionizatory,

 • aparaty słuchowe,

 • obuwie ortopedyczne,

 • gorsety, kołnierze,

 • laski, kule, balkoniki,

 • soczewki okularowe,

 • lupy, pomoce optyczne,

 • aparaty słuchowe, wkładki do aparatów,

 • pasy ortopedyczne,

 • materace przeciwodleżynowe,

Dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym

OGÓLNE ZASADY DOFINANSOWANIA

 1.  Wnioskodawca pobiera druk wniosku o dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym z PCPR w Wolsztynie lub ze strony internetowej PCPR (pcpr.powiatwolsztyn.pl). Wnioskodawca wypełnia pierwszą, drugą i trzecią stronę wniosku i składa podpisy. Lekarz rodzinny lub specjalista wypełnia

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus” – wymagana jest pieczątka przychodni oraz pieczątka i podpis lekarza.

 1.  Wnioskodawca składa w siedzibie PCPR w Wolsztynie pierwszą, drugą i trzecią stronę wniosku o dofinansowanie do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, dołączając kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez wydaną przez: ZUS/ KRUS lub MSWiA/ Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (orzeczenie KRUS tylko jeśli zostało wydane do 31.12.1997 r.) oraz wypełniony wniosek lekarza o skierowanie na turnus.

Składając wniosek należy okazać oryginał dokumentu określającego niepełnosprawność

oraz dowód osobisty.

 1.  Złożony wniosek zostanie rozpatrzony w terminie 30 dni przy uwzględnieniu procedury rozpatrywania wniosków przez PCPR, z zastrzeżeniem, iż wniosek będzie rozpatrzony po otrzymaniu środków finansowych z PFRON i uchwaleniu planu finansowego na dany rok przez Radę Powiatu Wolsztyńskiego.

 1.  PCPR, po otrzymaniu z PFRON środków finansowych, rozpatruje wnioski, zgodnie z § 6 ust. 1-4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, dotyczącym podziału środków PFRON (Dz.U. Nr 230 poz. 1694).
  Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę:

  • kryterium dochodowe,

  • stopień niepełnosprawności, (w pierwszej kolejności osoby niepełnosprawne, które posiadają

orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności),

  1. fakt korzystania z dofinansowania w latach ubiegłych.

 1.  Wnioskodawca zobowiązany jest dokonać rezerwacji miejsca na turnusie rehabilitacyjnym dopiero po rozpatrzeniu wniosku przez PCPR i otrzymaniu listem poleconym lub odebraniu w siedzibie PCPR „Informacji o przyznaniu dofinansowania”. Czyni to za pośrednictwem organizatora, który posiada aktualne uprawnienie do organizowania turnusów rehabilitacyjnych. Dokonując wyboru turnusu należy poinformować organizatora o rodzaju posiadanych (i zaznaczonych przez lekarza we „Wniosku lekarza”) schorzeń, tak aby były one zgodne z wpisem organizatora i ośrodka do rejestru wojewody właściwego dla siedziby każdego z nich. Konsekwencje zarezerwowaniu miejsca na turnusie przed uzyskaniem dofinansowania ponosi wyłącznie Wnioskodawca.

UWAGA!

PCPR w Wolsztynie nie zwraca kosztów turnusu rehabilitacyjnego, który odbył się przed przyznaniem dofinansowania!

 1. W terminie 30 dni od daty otrzymania „Informacji o przyznaniu dofinansowania”, nie później jednak niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu, Wnioskodawca dokonuje rezerwacji miejsca na turnusie rehabilitacyjnym, wypełnia „Informację o wyborze turnusu” i dostarcza ją do siedziby PCPR przy ulicy 5-go Stycznia 5 (Budynek Starostwa Powiatowego), pok. nr 15. Od dnia dostarczenia w/w informacji do dnia rozpoczęcia turnusu nie powinno upłynąć mniej niż 21 dni.

 2. Niedostarczenie dokumentu we wskazanym terminie będzie traktowane jako rezygnacja dofinansowania.

 3. W przypadku nieskorzystania z przyznanego dofinansowania, Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić na piśmie PCPR o rezygnacji.

 4. W przypadku wyboru turnusu rehabilitacyjnego, którego program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne, Wnioskodawca zobowiązany jest do zabrania na turnus aktualnego zaświadczenia o stanie zdrowia.


Wysokość dofinansowania wynosi:

 • 27% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej dla osoby ze znacznym (bądź równoważnym) stopniem niepełnosprawności, osoby w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawne uczące się i niepracujące w wieku 16-24 lata,

 • 25% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej dla osoby z umiarkowanym (lub równoważnym) stopniem niepełnosprawności,

 • 23% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej dla osoby z lekkim (bądź równoważnym) stopniem niepełnosprawności,

 • 18% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej dla opiekuna osoby niepełnosprawnej i dla osoby zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej , niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Pobierz rejestr ośrodków i organizatorów
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy