LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

OGÓLNE ZASADY DOFINANSOWANIA

 1. Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta przed zakupem sprzętu lub wykonaniem prac między Starostą Wolsztyńskim a Wnioskodawcą.

 2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych przysługuje osobom niepełnosprawnym, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu bądź budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

 3. Wysokość dofinansowania wynosi do 95% średnich kosztów zakupu, nie więcej jednak niż do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 4. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

 5. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych nie przysługuje osobie niepełnosprawnej, która ma zaległości wobec PFRON lub była w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tej osoby.

 6. Dofinansowaniem może być objęta likwidacja barier architektonicznych w budynkach już istniejących (bariery muszą zaistnieć, aby mogły być zlikwidowane). Dofinansowaniem nie mogą być objęte budynki nowo wybudowane lub będące w trakcie prac wykończeniowych. Za budynek nowo wybudowany uważa się budynek do 5 lat od odbioru budynku, czyli akceptacji przez właściwy urząd zakończenia budowy i przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego. Jeżeli niepełnosprawność powstała po odbiorze budynku i nie można było jej przewidzieć to na indywidualny wniosek może zostać wprowadzony wyjątek od ww. zasady.

 7. Jeżeli Wnioskodawca zmarł przed rozpatrzeniem wniosku, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrzeniu. Jeżeli Wnioskodawca zmarł po podpisaniu umowy, a przed jego zakończeniem, dofinansowanie za usługi wykonane i urządzenia zakupione przed dniem zgonu Wnioskodawcy nie zostanie wypłacone.

PROCEDURY DOTYCZĄCE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

 1. Po pobraniu wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier architektonicznych, Wnioskodawca wypełnia druk oraz składa podpis w wyznaczonym miejscu.

 2. Wnioskodawca składa w siedzibie PCPR w Wolsztynie, ul. 5-go Stycznia 5, pokój nr 15, tel. 068 384 56 12 wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych dołączając:

 • Kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność wnioskodawcy, a także innych osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zamieszkujących z Wnioskodawcą (oryginał do wglądu), o ile dotyczy – wymagane.

 • Aktualne zaświadczenie lekarskie (czytelne w języku polskim), zawierające informacje, że osoba niepełnosprawna ma trudności w poruszaniu się (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do wniosku).

 • Kopie dokumentów potwierdzających prawo do zamieszkania w lokalu lub budynku,w którym ma nastąpić likwidacja barier (np. przydział mieszkania, umowa najmu, wypis z księgi wieczystej).

 • Zgodę właściciela lokalu lub budynku na wykonanie prac związanych z likwidacją barier (jeżeli Wnioskodawca nie jest właścicielem).

 • Pisemne upoważnienie dla osoby występującej w imieniu Wnioskodawcy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do wniosku).

 • W przypadku osób ubezwłasnowolnionych kopie postanowienia Sądu o ubezwłasnowolnieniu i ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).

 • W przypadku osób niezdolnych do samodzielnego złożenia podpisu kopie pełnomocnictwa notarialnego (oryginał do wglądu).

Składając wniosek należy również okazać oryginały powyższych dokumentów i dowód osobisty Wnioskodawcy. W przypadku jeżeli Wnioskodawca nie składa wniosku osobiście, należy przedstawić pisemne oświadczenie Wnioskodawcy (Załącznik nr 1 do wniosku), że upoważnia osobę składającą wniosek do występowania w jego imieniu.

 1.  Złożony wniosek zostanie rozpatrzony w terminie 30 dni przy uwzględnieniu procedury rozpatrywania wniosków przez PCPR, z zastrzeżeniem iż wniosek będzie rozpatrzony, po otrzymaniu środków finansowych z PFRON i uchwaleniu planu finansowego na rok bieżący przez Radę Powiatu Wolsztyńskiego.

 2.  W przypadku likwidacji barier architektonicznych istnieje konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej, PCPR telefonicznie informuje Wnioskodawcę o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

 3.  W trakcie przeprowadzania wizji lokalnej w miejscu zamieszkania Wnioskodawcy, sporządza się protokół zawierający zakres prac i zakupu sprzętów, który może zostać dofinansowany ze środków PFRON oraz wykaz dokumentów jakie winien dostarczyć Wnioskodawca i termin ich złożenia (np. szkic mieszkania, projekt i kosztorys, pozwolenie na budowę itp).

 4.  Dostarczony kosztorys wstępny zostaje zweryfikowany pod względem zakresu i cen.

 5.  Po weryfikacji kosztorysu i podjęciu decyzji o dofinansowaniu Wnioskodawca otrzymuje informacje o przyznanym dofinansowaniu i terminie podpisania umowy.

 6.  W wyznaczonym terminie Wnioskodawca jest zobowiązany stawić się z dowodem osobistym do siedziby PCPR w celu podpisania umowy. Wnioskodawca podpisuje umowę osobiście.

 7.  Po wykonaniu prac Wnioskodawca telefonicznie zgłasza zakończenie prac umawiając się na odbiór. Przeprowadzany jest odbiór robót i sporządza się protokół odbioru. UWAGA. Oryginał/y faktur/y po opisaniu zostają zwrócone Wnioskodawcy.

Wymagane dokumenty:

 1. Kopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność Wnioskodawcy, a także innych osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zamieszkujących z Wnioskodawcą (oryginał do wglądu), o ile dotyczy – wymagane.

 2. Aktualne zaświadczenie lekarskie (czytelne w języku polskim), zawierające informacje, że osoba niepełnosprawna niepełnosprawności ma trudności w poruszaniu się (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do wniosku).

 3. Kopia dokumentów potwierdzających prawo do zamieszkania w lokalu lub budynku, w którym ma nastąpić likwidacja barier (np. przydział mieszkania, umowa najmu, wypis z księgi wieczystej).

 4. Zgoda właściciela lokalu lub budynku na wykonanie prac związanych z likwidacją barier (jeżeli Wnioskodawca nie jest właścicielem).

 5. Pisemne upoważnienie dla osoby występującej w imieniu Wnioskodawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do wniosku).

 6. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych kopia postanowienia sądu o ubezwłasnowolnieniu i ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).

 7. W przypadku osób niezdolnych do samodzielnego złożenia podpisu kopia pełnomocnictwa notarialnego (oryginał do wglądu).