PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

AKTYWNY SAMORZĄD 2018

W 2018 roku w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd” realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

 • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

 • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego
  w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

 • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

 • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
  (co najmniej na III poziomie jakości),

 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,

 • w kolegium,

 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Termin  przyjmowania wniosków w przypadku:

 1. Modułu I – od 14 maja 2018 r. do 30 sierpnia 2018 r.

 2. Modułu II:

  • od 12 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018),

  • od 01 września 2018 r. do 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie poniżej przedstawia harmonogram działań decyzyjnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”  w roku 2018, który wynika z obowiązujących zasad realizacji programu.

Termin

Opis

28.02.2018

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie
w bieżącym roku środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu

30.03.2018

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018

23.04.2018

Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i  Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

10.10.2018

Termin zakończenia przyjmowania w 2018 roku wniosków
o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019

04.12.2018

Upływa termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu

15.04.2019

Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu ze środków przekazanych w 2018 roku

30.08.2019

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2018 roku
na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

 DOKUMENTY PROGRAMOWE

Treść programu dostępna w poniższym linku:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/aktywny-samorzad-tresc-programu/

Zasady oraz załączniki dostępne w poniższym linku:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/zasady-oraz-zalaczniki/

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku.

Z treścią dokumentu można zapoznać się pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/

W ramach programu realizowane będą następujące formy wsparcia: Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką,

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy).

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:

 1. Modułu I – dnia 30 sierpnia 2017 r.
 2. Modułu II:
 • dnia 30 marca 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017),
 • dnia 10 października 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego
  2017/2018).

DOKUMENTY PROGRAMOWE:

kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2017 roku

Tekst programu Aktywny samorząd

Uchwała nr 712016 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 7 grudnia 2016 r.zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Zasady-dotyczące-wyboru-dofinansowania-i-rozliczania-wniosków-o-dofinansowanie-w-ramach-modułu-I-i-II-pilotażowego-programu-Aktywny-Samorząd (1)