SPRZĘT REHABILITACYJNY

Dofinansowanie  zakupu  sprzętu rehabilitacyjnego

OGÓLNE ZASADY DOFINANSOWANIA

1. Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta przed zakupem sprzętu między PCPR

a Wnioskodawcą.

2. Przeciętny miesięczny dochód netto obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc, w którym

składany jest wniosek, nie może przekroczyć kwoty:

  1. 50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,

  2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

 1.  Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 1.  Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego nie przysługuje osobie niepełnosprawnej, która ma zaległości wobec PFRON lub była w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tej osoby.

 1.  Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

PROCEDURA DOTYCZĄCA DOFINANSOWANIA ZAOPATRZENIA OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNCYH W SPRZĘT REHAPILITACYJNY

1. W celu ubiegania się o dofinansowanie należy:

uzyskać zaświadczenie od lekarza specjalisty, który określi potrzebę zakupu sprzętu rehabilitacyjnego stosownie do potrzeb wynikających z przyczyn niepełnosprawności (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do wniosku).

2. Ze sklepu (firmy) pobrać ofertę cenową, bądź fakturę proforma dotyczącą przedmiotu

dofinansowania.

3. Wypełniony wniosek wraz z kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczeniem lekarskim i ofertą cenową, bądź fakturą proforma złożyć w siedzibie PCPR w Wolsztynie, ul. Marcinkowskiego 6, pok. 6.

Składając wniosek należy okazać oryginały powyższych dokumentów i dowód osobisty Wnioskodawcy. W przypadku gdy Wnioskodawca nie składa wniosku osobiście, należy przedstawić pisemne oświadczenie Wnioskodawcy (Załącznik nr 1 do wniosku), które upoważnia osobę składającą wniosek do występowania w jego imieniu.

 1.  Wnioski rozpatrywane są w kolejności złożenia, do wyczerpania środków finansowych przyznanych na ten cel.

 2.  Po rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu dofinansowania Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację lub jest powiadomiony telefonicznie przez pracownika centrum o terminie podpisania umowy.

 3.  Wnioskodawca podpisuje umowę osobiście, przedstawiając uprzednio pracownikowi PCPR dowód osobisty.

 4.  Wnioskodawca zgodnie z umową zobowiązany jest w wyznaczonym terminie dostarczyć oryginał faktury VAT bądź rachunku za zakupiony sprzęt rehabilitacyjny, oraz dowód pokrycia udziału własnego w kosztach zadania.

 5.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przekazuje przyznane środki po weryfikacji w/w dokumentów rozliczeniowych w terminie 14 dni od chwili ich otrzymania.

Jeżeli wnioskodawca uiści zapłatę tylko za udział własny, przyznane dofinansowanie zostanie przekazane bezpośrednio sprzedawcy sprzętu na konto bankowe wskazane na fakturze lub rachunku. W przypadku gdy Wnioskodawca pokryje koszty zakupu sprzętu w całości, przyznana kwota zostanie przekazana na wskazane konto bankowe, bądź odbierze gotówkę w Banku PKO BP w W-nie, po otrzymaniu czeku wystawionego przez PCPR.

Przed podpisaniem umowy z PCPR nie należy dokonywać zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Załączniki do wniosku:

1. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu),

2. Aktualne zaświadczenie lekarza specjalisty, który określi potrzebę zakupu sprzętu rehabilitacyjnego stosownie do potrzeb wynikających z przyczyn niepełnosprawności (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do wniosku).

3. Oferta cenowa, bądź faktura proforma wnioskowanego sprzętu.

Co jest przedmiotem dofinansowania?
Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. W doborze sprzętu może pomóc Państwu lekarz.
Przykłady sprzętu rehabilitacyjnego:

 • łóżko rehabilitacyjne,

 • rower rehabilitacyjny – stacjonarny,

 • materac do ćwiczeń,

 • piłka lekarska,

 • drabinki gimnastyczne,

 • bieżnia rehabilitacyjna,

 • drążki gimnastyczne,

 • komputery z oprogramowaniem specjalnym, (oprogramowanie logopedyczne, aktywizujących chorych na autyzm).