PORADNIK DLA KANDYDATÓW

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą utworzyć tylko małżonkowie lub osoba, która nie pozostaje w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej. Osoba, która ma zamiar pełnić funkcję rodziny zastępczej/prowadzącego rodzinny dom dziecka, powinna także spełniać szereg wymagań takich jak:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie

  jest im ograniczona ani zawieszona;

 •  wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek

  w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

 •  nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 •  są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało

  potwierdzone:

  a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza

  podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia

  27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r.

  poz. 2527),

  b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny

  zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez

  psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie

  na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie

  rodzinnym;

 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku

  cudzoziemców ich pobyt jest legalny;

 •  zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku

  zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

  a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

  b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

  c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

 •  nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

  z dostępem ograniczonym

W przypadku spełniania powyższych warunków oraz chęci do bycia rodzina zastępczą należy zgłosić się do działającego na Państwa terenie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Na terenie Powiatu Wolsztyńskiego funkcję tę pełni Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie. Możecie Państwo przyjść do naszej siedziby do biura nr  7  po wymagane wzory dokumentów lub pobrać je poniżej:

 

Złożenie wniosku wraz z załącznikami rozpoczyna proces kwalifikacji, na który składać się będą badania psychologiczne, pedagogiczne oraz wywiad środowiskowy. Ich wynik stanowi o skierowaniu na szkolenie dla kandydatów do funkcji rodziców zastępczych.

Szkolenie ma za zadanie przybliżenie Państwu specyfiki pieczy zastępczej oraz przygotowanie na najczęściej występujące problemy u małych podopiecznych i w opiece nad nimi. Prowadzący przybliżają także specjalistyczną terminologię, obowiązki rodziców zastępczych oraz odpowiadają na pojawiające się pytania i wątpliwości. Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową i odbywają się w atmosferze serdeczności i zaufania.

Informacje dotyczące tematyki szkolenia znajdziecie Państwo w zakładce  „szkolenia dla kandydatów”

WARTO WIEDZIEĆ!

 • W trakcie całego procesu kwalifikacji możecie Państwo liczyć na pomoc i wsparcie pracowników zespołu do spraw pieczy zastępczej.
 • Nie ma niewłaściwych pytań! Na wszystkie wątpliwości postaramy się odpowiedzieć według naszej najlepszej wiedzy.
 • Ukończenie szkolenia i otrzymanie zaświadczenia nie gwarantuje natychmiastowego otrzymania pod opieką dziecka. Rodzinę zastępczą dla dzieci ustanawia sąd wydając odpowiednie postanowienie, a rodzice zastępczy muszą wyrazić na to zgodę.
 • Warto sięgać po dobre źródła wiedzy.