Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Powiat Wolsztyński realizuje projekt pn.
„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid-19.
Celem szczegółowym projektu jest wsparcie dzieci w rodzinnych i instytucjonalnych podmiotach pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID – 19 poprzez:
– zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup sprzętu komputerowego i sprzętu audiowizualnego),
– zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej – maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych, a także zakup wyposażenia miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej).

Zakres rzeczowy projektu dla rodzin zastępczych i instytucjonalnej pieczy zastępczej prowadzonej przez Powiat Wolsztyński (zgodnie ze szczegółowym kosztorysem do projektu):

  • zakup sprzętu komputerowego – 30 szt.,
  • zakup sprzętu audiowizualnego – 5 szt.
  • zakup sprzętu ochrony osobistej, w tym:
    maseczki – 1350 szt.
    rękawiczki – 6750 szt.
    płyny dezynfekcyjne – 110 litrów

Wartość projektu ogółem: 112 078,32 zł
w tym:
– ze środków europejskich: 94 459,60 zł
– ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego: 17 618,72 zł

Obsługa projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie.

Informacje o projekcie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie pod numerem telefonu 68 384 53 02 wew. 13  lub za pomocą poczty elektronicznej: pcpr@powiatwolsztyn.pl