REGULAMIN POBYTU W HOSTELU

Regulamin funkcjonowania hostelu działającego przy Punkcie Interwencji Kryzysowej w Wolsztynie

Punkt Interwencji Kryzysowej w Wolsztynie (w skrócie PIK) realizuje zadania zgodnie z art. 46, art.47  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 poz. 1876 ze zm.) podejmując działania na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą (art. 3 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 poz. 218 ze zm.),
w celu zapobiegania pogłębianiu się występujących dysfunkcji.

I . Zasady ogólne

 1. Punkt Interwencji Kryzysowej zwany dalej „PIK” jest komórką organizacyjną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie zgodnie z jego regulaminem organizacyjnym.
 2. Punkt Interwencji Kryzysowej realizuje zadania polegające na zapewnieniu pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w stanie kryzysu, w tym dotkniętych przemocą.
 3. Celem działań podjętych przez PIK w ramach interwencji kryzysowej jest przywrócenie w/w osobom i rodzinom, równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie,
  a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Z pomocy PIK mogą skorzystać mieszkańcy Powiatu Wolsztyńskiego, którzy:

 • w wyniku dotknięcia zjawiska przemocy zostali objęci procedurą Niebieskiej Karty,
 • inne sytuacje zagrażające życiu i  zdrowiu.
 • Przy PIK działa hostel z przeznaczeniem na miejsca noclegowe dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej. Hostel mieści się w budynku Starostwa Powiatowego, przy
  ul. 5 stycznia 5.
 • Zakres pomocy świadczonej w hostelu obejmuje:
 • udzielenie noclegu dla maksymalnie 4 osobowej rodziny,
 • możliwość korzystania z kuchni i jej wyposażenia,
 • możliwość korzystania z łazienki i toalety,
 • pomoc specjalistów – psychologa, prawnika oraz specjalisty ds. pracy z rodziną.
 • Pobyt w hostelu jest nieodpłatny i nie może przekraczać 3 miesięcy.
 • Osoby przebywające w hostelu mają zapewnione koce, pościel, ręczniki, naczynia, sprzęt kuchenny, a także środki czystości.
 • Hostel nie zapewnia wyżywienia, odzieży, obuwia.
 • Osoby przebywające w hostelu mogą starać się o pomoc finansową lub rzeczową zgodnie
  z ustawą o pomocy społecznej we właściwym Ośrodku Pomocy Społecznej.

II. Prawa mieszkańca przebywającego w hostelu

 1. Osoba skierowana do hostelu ma prawo do:
 2. pobytu  przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące,
 3. otrzymania na czas pobytu koców, pościeli, ręczników, środków czystości,
 4. dostępu do aneksu kuchennego i jego wyposażenia, a także pomieszczeń sanitarnych,
 5. korzystania ze specjalistycznej pomocy psychologicznej oraz prawnej zgodnie
  z obowiązującym harmonogramem, a także socjalnej w godzinach pracy Specjalisty ds. pracy z rodziną,
 6. otrzymanej dokumentacji potwierdzającej fakt pobytu w hostelu i otrzymanej pomocy,
 7. zgłaszania skarg i wniosków do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie.

III. Obowiązki mieszkańca  przebywającego w hostelu

 1. Przestrzeganie Regulaminu hostelu,
 2. Informowanie pracownika PIK, o każdej zmianie swojej sytuacji materialno – bytowej (podjęcie zatrudnienia, wysokość dochodu, etc.),
 3. Stosowanie się do wytycznych pracowników i Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie.
 4. Współpraca z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie oraz aktywne korzystanie z oferowanych form pomocy w celu wyjścia z kryzysu. Odmowa takiej współpracy może być powodem cofnięcie zgody na umieszczenie w hostelu i opuszczenie hostelu przez osoby przebywające.
 5. Poszanowanie praw i godności drugich osób, tj. nie używania siły fizycznej i przemocy, nie używania słów wulgarnych, dbania o spokój i ciszę dla innych, zasad kultury osobistej w kontaktach z innymi, dbania o higienę osobistą.
 • Dbałość o sprzęty, będące wyposażeniem hostelu, utrzymania czystości pokoi, oraz pozostałych pomieszczeń.
 • Dbałość o powierzony i używany sprzęt oraz ich zwrot  w stanie nienaruszonym w momencie opuszczania hostelu.
 • Sprawowanie ciągłego nadzoru i opieki nad dziećmi.
 • Opuszczenie hostelu w terminie ustalonym w umieszczeniu bądź niezwłocznie w przypadku  cofnięcia zgody na umieszczenie w hostelu.

IV. Przepisy porządkowe

 1. Na terenie hostelu obowiązuje cisza nocna w godz. 22.00 – 6.00 i zakaz wyjścia poza budynek po godz. 22.00.
 2. Dbałość o mienie hostelu.
 3. Pracownicy PCPR mają prawo kontroli wszystkich zajmowanych pomieszczeń.
 4. Na terenie hostelu obowiązuje zakaz palenia tytoniu, bezwzględny zakaz spożywania alkoholu lub innych środków odurzających.
 5. Na terenie hostelu obowiązuje całkowity zakaz przebywania osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

W razie podejrzenia o złamanie w/w zakazu, podopieczny ma obowiązek poddania się odpowiednim badaniom.

 • Każdorazowe opuszczenie hostelu wymaga uzgodnienia z pracownikiem PIK.
 • Mieszkańcy hostelu nie mogą przyjmować osób trzecich chyba, że pracownik PIK wyrazi na to zgodę.
 • Podczas przyjęcia do hostelu zgłaszający się jest zapoznawany z niniejszym Regulaminem

i podpisuje oświadczenie, iż zapoznał się z nim i zobowiązuje stosować do zawartych w nim postanowień (załącznik nr 3).

V. Naruszenie regulaminu

 1. Naruszenie regulaminu skutkuje natychmiastowym cofnięciem zgody na umieszczenie
  w hostelu i konieczność opuszczenia hostelu przez osobę przebywającą, usunięciem z hostelu
 2. Mieszkaniec hostelu ma obowiązek pokrycia strat wynikających ze zniszczenia powierzonego mienia.
 3. Pracownicy PIK nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste mieszkańca.

Załączniki:

 1. Wniosek o przyjęcie do hostelu,
 2. Informacja o umieszczeniu w hostelu,
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem,
 4. Potwierdzenie przyjęcia  do hostelu,
 5. Wniosek o przedłużenie pobytu w hostelu,
 6. Zawiadomienie o opuszczeniu hostelu.