Kompleksowa Rehabilitacja szansą na przekwalifikowanie zawodowe

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

DZIEŃ SENIORA

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

FESTYN DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA „DROGA” Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA LATA

09.09.2022 r. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie zorganizowali festyn dla rodzin zastępczych i wychowanków Domu Dziecka „DROGA” z okazji zakończenia lata ! ❤️☀️Impreza odbyła się w przepięknych okolicznościach – w Wiacie Rekreacyjnej w Niałku Wielkim 😊 Za której udostępnienie serdecznie dziękujemy panu Sołtysowi Pawłowi Kopciuch 🙏 Były konkurencje sportowe, przy których nie brakowało śmiechu 😄 i prawdziwej rywalizacji💪💪 dziękujemy Panu Adamowi Białek za atrakcje sportowe 🙏 Nie zabrakło również waty cukrowej i popcornu dla najmłodszych i nie tylko 😉dziękujemy pani Joannie Walkowiak za poświęcony czas po raz kolejny 🙏A naszą imprezę zakończyło smażenie kiełbasek przy ognisku i długieee rozmowy… 😍Takie chwile pokazują, że jesteśmy razem ❤️ a uśmiech dzieci jest wart każdego wysiłku włożonego w organizacje imprezy ! Dziękujemy każdemu za aktywny udział ❤️

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Projekt unijny pod nazwą „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Informacja dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą dotycząca zaliczenia do 1 grupy podatkowej dzieci przebywających w pieczy zastępczej i rodziców zastępczych oraz PIT- 0 dla rodzin 4+

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie

Informujemy, że Powiat Wolsztyński przystąpił do realizacji programu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie. Jednostką wyznaczoną  do realizacji programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie.

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie, jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych.

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

 1. posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
 2. złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
 3. złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 4. w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

Wniosek może dotyczyć także osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej.

Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.

Nabór wniosków w SOW zostaje uruchomiony od dnia 03.08.2022 r.

Wniosek można złożyć do dnia 31 grudnia 2024 r.

Wszelkie informację dotyczące procedur są dostępne na stronie www.pfron.org :

„DOSTEPNE MIESZKANIE”

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dokumenty-programowe/szczegolowe-zasady-finansowania-programu/szczegolowe-zasady-finansowania-programu/

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta

Informujemy, że Powiat Wolsztyński przystąpił do realizacji programu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta. Jednostką wyznaczoną  do realizacji programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie.

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego idywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, który spełnia warunki:

 1. posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 2. posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 5. złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy i wynosi:

 • Od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 • Od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 • Od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Program realizowany jest przez samorząd powiatowy, który przyjmie zaproszenie PFRON do realizacji Programu. Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej przez teletransmisję danych, samodzielnie lub za pośrednictwem realizatora programu.

Wnioski w ogłoszonym naborze można składać do dnia 31.12.2023 r.

Wszelkie informację dotyczące procedur są dostępne na stronie www.pfron.org :

„MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA”

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/szczegolowe-zasady-finansowania-programu

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Zaproszenie do udziału w badaniu PFRON

Szanowni Państwo,

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował krótką ankietę badawczą on-line, do wypełnienie której zapraszamy osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Ankieta ma za zadanie przede wszystkim zorientowanie się Funduszu, jakiego rodzaju technologie wspomagające są najbardziej potrzebne oraz czy osoby niepełnosprawne byłyby zainteresowane ich wypożyczeniem. 

Ankiety nie trzeba drukować. Wypełnia się ją i wysyła komputerowo.

Poniżej przesyłam link do ankiety. Link jest uniwersalny, będzie działać zarówno po wysłaniu mailem, zamieszczeniu na stronie internetowej czy też w mediach społecznościowych.

https://forms.office.com/r/VQ3N4zPAU5

Prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 19 sierpnia 2022 r.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

ZMIANA NUMERU TELEFONU WOLSZTYŃSKIEGO PUNKTU ŚRODOWISKOWEGO CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Program „Pomoc Obywatelom Ukrainy z Niepełnosprawnością”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu I programu pod nazwą „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” oferuje pomoc w sfinansowaniu wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Kto może skorzystać z pomocy
Możesz skorzystać z pomocy, jeśli jesteś obywatelem Ukrainy z niepełnosprawnością i spełniasz łącznie następujące warunki:
a) Twój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
b) posiadasz dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku wystarczy oświadczenie, że go posiadasz. Dotyczy to także dzieci, w tym przypadku wystarczy oświadczenie opiekuna, że posiadają taki dokument wydawany dzieciom w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności.

Na co jest pomoc finansowa
Pomoc finansowa osobom z niepełnosprawnością z Ukrainy udzielana jest w formie świadczenia na sfinansowanie wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Co to są wyroby medyczne
Wyroby medyczne to np. protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski, kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pieluchomajtki, cewniki, sprzęt stomijny.

Czy wyroby medyczne są refundowane
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przyznaje prawo do refundacji zaopatrzenia w wyroby medyczne obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją Rosji, na analogicznych zasadach, jakie przysługują osobom ubezpieczonym.
Osobom uprawnionym przysługuje więc refundacja wyrobów medycznych, na które zlecenie wystawi lekarz lub inne osoby uprawnione.

Jak otrzymać zlecenie na wyroby medyczne
Zlecenie na wyroby medyczne wystawia najczęściej lekarz, ale też pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta lub inne osoby uprawnione.

Jaki jest okres ważności zlecenia
Zlecenia na wyroby medyczne mogą być wystawiane maksymalnie na 12 miesięcy.
Niektóre wyroby, jak np. pieluchomajtki, przysługują comiesięcznie. Zlecenia na nie mogą być wystawione na dłużej niż jeden miesiąc. Możesz je kupić w częściach – do wyczerpania limitu ze zlecenia lub w całości (dotyczy wyrobów typu cewniki, pieluchomajtki, itp.).

Kto potwierdza zlecenia na wyroby medyczne
Zlecenie może potwierdzić:
•lekarz lub inna osoba uprawniona do wystawienia zlecenia,
•dowolny oddział Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), jeśli lekarz nie może tego zrobić.
Jeśli na zleceniu, które dostałeś, jest kod kreskowy – możesz od razu udać się do punktu, gdzie chcesz kupić lub naprawić wyrób medyczny. Jeżeli na zleceniu nie ma kodu kreskowego – musisz potwierdzić to zlecenie w wojewódzkim oddziale NFZ.

Dane kontaktowe oddziałów wojewódzkich NFZ znajdziesz tu:

www.nfz.gov.pl/kontakt/oddzialy-nfz

Gdzie kupić wyroby medyczne
Wyroby medyczne kupisz w punktach, które mają umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia
w wyroby medyczne. Są to najczęściej sklepy medyczne lub apteki. Nie obowiązuje rejonizacja, to Ty decydujesz, gdzie zrobisz zakupy. Jeśli podzielisz zlecenie na części, to każdą część musisz zrealizować w punkcie, w którym zostawisz zlecenie.
Produkty mogą różnić się ceną i jakością. Możesz wybrać wyrób droższy niż limit refundacji i dopłacić różnicę między ceną brutto wyrobu a kwotą refundacji. Każdy punkt, który ma umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne, musi mieć przynajmniej jeden produkt w grupie w cenie limitu.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać pomoc ze środków PFRON – świadczenie w Module I programu
Jeśli masz fakturę na wyrób (zakup lub naprawę) i musiałeś dopłacić do limitu ceny, możesz zwrócić się o pomoc finansową – do kwoty udziału własnego w limicie.

Jaki dokument powinieneś posiadać
Musisz mieć dokument finansowy – fakturę, na podstawie której pieniądze zostaną przekazane do sklepu lub Tobie – w formie gotówki lub przelewu na rachunek bankowy.

ULOTKA INFORMACYJNA:

Wniosek w języku ukraińskim:

Szczegółowe informacje:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/dokumenty-programowe/procedury-realizacji-programu/procedury-realizacji-modulu-i/
Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj