SPORT, KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Podstawa prawna

 • Art. 35a ust. 1 pkt 7) lit. b) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 926).

Wnioski o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą składać osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

 • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku,
 • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem o dofinansowanie.

Wniosek o dofinansowanie składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizacje zadań.

Druk wniosku o dofinansowanie kosztów organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, można otrzymać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie przy ul. Marcinkowskiego 6. Uzyskanie wniosku jest również możliwe poprzez pobranie go ze strony internetowej pcpr.powiatwolsztyn.pl.

Do wniosku należy dołączyć:

 • aktualny odpis lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z odpowiedniego rejestru KRS, wydruk lub zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP (ważne 3 miesiące od daty wystawienia),
 • statut,
 • pełnomocnictwo,
 • zaświadczenie banku potwierdzające posiadanie rachunku bankowego wraz z informacją    o ewentualnych obciążeniach,
 • oświadczenie czy Wnioskodawca jest płatnikiem VAT (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do wniosku),
 • informację o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku (opis działań zrealizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych),
 • zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do wniosku),
 • informację o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką Wnioskodawca otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis,
 • oświadczenie, iż Wnioskodawca nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do wniosku),
 • potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu ZPCHR,
 • informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • nazwę i szczegółowy zakres i miejsce realizacji zadania – program merytoryczny,
 • kosztorys wydatków związanych z realizacją zadania (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do wniosku),
 • oświadczenie potwierdzające zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do wniosku),
 • oświadczenie potwierdzające posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie planowanych przedsięwzięć w wysokości nieobjętej  dofinansowaniem ze środków PFRON (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do wniosku),
 • klauzulę informacyjną (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do wniosku).

PCPR w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje podmiot, który złożył wniosek, o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Wnioski rozpatrywane są  po otrzymaniu z PFRON informacji o wysokości środków oraz po podjęciu przez Radę Powiatu Wolsztyńskiego uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w danym roku kalendarzowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Wysokość dofinansowania kosztów organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia. Podstawę wypłaty środków stanowi umowa zawarta przez starostę z osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.