TURNUSY REHABILITACYJNE

Dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym

OGÓLNE ZASADY DOFINANSOWANIA

 1.  Wnioskodawca pobiera druk wniosku o dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym z PCPR w Wolsztynie lub ze strony internetowej PCPR (pcpr.powiatwolsztyn.pl). Wnioskodawca wypełnia pierwszą, drugą i trzecią stronę wniosku i składa podpisy. Lekarz rodzinny lub specjalista wypełnia Wniosek lekarza o skierowanie na turnus” – wymagana jest pieczątka przychodni oraz pieczątka i podpis lekarza.

 1.  Wnioskodawca składa w siedzibie PCPR w Wolsztynie pierwszą, drugą i trzecią stronę wniosku o dofinansowanie do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, dołączając kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez wydaną przez: ZUS/ KRUS lub MSWiA/ Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (orzeczenie KRUS tylko jeśli zostało wydane do 31.12.1997 r.) oraz wypełniony wniosek lekarza o skierowanie na turnus. Składając wniosek należy okazać oryginał dokumentu określającego niepełnosprawność oraz dowód osobisty.

 1.  Złożony wniosek zostanie rozpatrzony w terminie 30 dni przy uwzględnieniu procedury rozpatrywania wniosków przez PCPR, z zastrzeżeniem, iż wniosek będzie rozpatrzony po otrzymaniu środków finansowych z PFRON i uchwaleniu planu finansowego na dany rok przez Radę Powiatu Wolsztyńskiego.

 1.  PCPR, po otrzymaniu z PFRON środków finansowych, rozpatruje wnioski, zgodnie z § 6 ust. 1-4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, dotyczącym podziału środków PFRON (Dz.U. Nr 230 poz. 1694).
  Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę:

   • kryterium dochodowe,

   • stopień niepełnosprawności, (w pierwszej kolejności osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności),

   • fakt korzystania z dofinansowania w latach ubiegłych.

 2.  Wnioskodawca zobowiązany jest dokonać rezerwacji miejsca na turnusie rehabilitacyjnym dopiero po rozpatrzeniu wniosku przez PCPR i otrzymaniu listem poleconym lub odebraniu w siedzibie PCPR „Informacji o przyznaniu dofinansowania”. Czyni to za pośrednictwem organizatora, który posiada aktualne uprawnienie do organizowania turnusów rehabilitacyjnych. Dokonując wyboru turnusu należy poinformować organizatora o rodzaju posiadanych (i zaznaczonych przez lekarza we „Wniosku lekarza”) schorzeń, tak aby były one zgodne z wpisem organizatora i ośrodka do rejestru wojewody właściwego dla siedziby każdego z nich. Konsekwencje zarezerwowaniu miejsca na turnusie przed uzyskaniem dofinansowania ponosi wyłącznie Wnioskodawca.

  UWAGA!

PCPR w Wolsztynie nie zwraca kosztów turnusu rehabilitacyjnego, który odbył się przed przyznaniem dofinansowania!

 1. W terminie 30 dni od daty otrzymania „Informacji o przyznaniu dofinansowania”, nie później jednak niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu, Wnioskodawca dokonuje rezerwacji miejsca na turnusie rehabilitacyjnym, wypełnia „Informację o wyborze turnusu” i dostarcza ją do siedziby PCPR przy ulicy 5-go Stycznia 5 (Budynek Starostwa Powiatowego), pok. nr 15. Od dnia dostarczenia w/w informacji do dnia rozpoczęcia turnusu nie powinno upłynąć mniej niż 21 dni.

 2. Niedostarczenie dokumentu we wskazanym terminie będzie traktowane jako rezygnacja dofinansowania.

 3. W przypadku nieskorzystania z przyznanego dofinansowania, Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić na piśmie PCPR o rezygnacji.

 4. W przypadku wyboru turnusu rehabilitacyjnego, którego program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne, Wnioskodawca zobowiązany jest do zabrania na turnus aktualnego zaświadczenia o stanie zdrowia.


Wysokość dofinansowania wynosi:

 • 27% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej dla osoby ze znacznym (bądź równoważnym) stopniem niepełnosprawności, osoby w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawne uczące się i niepracujące w wieku 16-24 lata,

 • 25% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej dla osoby z umiarkowanym (lub równoważnym) stopniem niepełnosprawności,

 • 23% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej dla osoby z lekkim (bądź równoważnym) stopniem niepełnosprawności,

 • 18% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej dla opiekuna osoby niepełnosprawnej i dla osoby zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej , niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Pobierz rejestr ośrodków i organizatorów
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy