PORADNIK DLA KANDYDATÓW

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą utworzyć tylko małżonkowie lub osoba, która nie pozostaje w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej. Osoba, która ma zamiar pełnić funkcję rodziny zastępczej/prowadzącego rodzinny dom dziecka, powinna także spełniać szereg wymagań takich jak:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie były nigdy pozbawione władzy rodzicielskiej (władza rodzicielska nie była im ograniczona ani nie jest zawieszona);
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa;
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  • wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • (w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej) co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

W przypadku spełniania powyższych warunków oraz chęci do bycia rodzina zastępczą należy zgłosić się do działającego na Państwa terenie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Na terenie Powiatu Wolsztyńskiego funkcję tę pełni Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie. Możecie Państwo przyjść do naszej siedziby do biura nr 35 na parterze po wymagane wzory dokumentów lub pobrać je poniżej:

wzory dokumentów

druk zaświadczenia lekarskiego.

Złożenie wniosku wraz z załącznikami rozpoczyna proces kwalifikacji, na który składać się będą badania psychologiczne, pedagogiczne oraz wywiad środowiskowy. Ich wynik stanowi o dopuszczeniu do szkolenia dla kandydatów do funkcji rodziców zastępczych.

Szkolenie ma za zadanie przybliżenie Państwu specyfiki pieczy zastępczej oraz przygotowanie na najczęściej występujące problemy u małych podopiecznych i w opiece nad nimi. Prowadzący przybliżają także specjalistyczną terminologię, obowiązki rodziców zastępczych oraz odpowiadają na pojawiające się pytania i wątpliwości. Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową i odbywają się w atmosferze serdeczności i zaufania.

Informacje dotyczące tematyki szkolenia znajdziecie Państwo w zakładce  „szkolenia dla kandydatów”

WARTO WIEDZIEĆ!

 • W trakcie całego procesu kwalifikacji możecie Państwo liczyć na pomoc i wsparcie pracowników zespołu do spraw pieczy zastępczej.
 • Nie ma niewłaściwych pytań! Na wszystkie wątpliwości postaramy się odpowiedzieć według naszej najlepszej wiedzy.
 • Ukończenie szkolenia i otrzymanie zaświadczenia nie gwarantuje natychmiastowego otrzymania pod opieką dziecka. Rodzinę zastępczą dla dzieci ustanawia sąd wydając odpowiednie postanowienie, a rodzice zastępczy muszą wyrazić na to zgodę.
 • Warto sięgać po dobre źródła wiedzy.

Polecamy szczególnie stronę internetową Fundacji ARCHON http://www.rodzinawpotrzebie.org, gdzie znajdziecie Państwo darmowe poradniki               z zakresu pieczy zastępczej.