„STOP WYKLUCZENIU”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie w latach  2008 -2014 realizowało projekt „Stop wykluczeniu społecznemu w Powiecie Wolsztyńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt w 89,5 % finansowany był z unijnej dotacji rozwojowej, resztę stanowił wkład własny Powiatu Wolsztyńskiego oraz środki PFRON. Umowa ramowa na realizację projektu systemowego zawarta została między Wojewódzkim Urzędem Pracy a Powiatem Wolsztyńskim do 31.12.2013r.

Projekt miał na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców Powiatu Wolsztyńskiego. Najważniejszym celem była aktywizacja społeczna i zawodowa osób narażonych na wykluczenie społeczne.